ميزان مساجد در هر 10000 نفر
عنوانمقدار
آذرشهر 14.3
اسکو 15.6
اهر 19.3
بستان آباد 20.5
بناب 11.3
تبریز 4.8
جلفا 14.1
چاراویماق 46.6
سراب 21.7
شبستر 26.9
عجب شیر 14.7
مراغه 13.1
مرند 12.5
ملکان 13.5
میانه 20.7
هریس 21.1
هشترود 29.1
ورزقان 36.1
کلبیر 24.4
کل استان 12.9