امروز : پنج شنبه 30 خرداد 1398  |   15 شوال 1440  |   Thursday, June 20, 2019
آخرین گزارش ها
 
آخرین گزارش های آماری
 
...
  • به روز رسانی بیش از 50 عنوان گزارش موضوعی توصیفی در موضوعات آموزش( عمومی، عالی)، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، بهداشت و درمان، ارتباطات، تامین اجتماعی
  • به روز رسانی داده های پردازش شده پایگاه ثبتی آماری استانی تا سال 1392 در فصول: آموزش، بهزیستی و تامین اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، آسیب های اجتماعی، فعالیت اقتصادی، ارتباطات، بهداشت و درمان.
  • افزودن عناوین جدید به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی در فصول فرهنگ، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی
  • افزودن داده های خام به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی
  • افزودن پیمایش وضعیت دینداری در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
  • افزودن پیمایش فرهنگ پوشش و حجاب در زندگی روزمره در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
  • افزودن پیمایش ارزش ها و نگرشها موج دوم

اهداف

در سامان‌دهي اطلاعات در مجموعه‌ي پايگاه سازمان بخش‌هاي مختلف پيش‌بيني شده است كه در دو گروه كلي مي‌توان تقسيم كرد:
1. گروه اطلاعات پايه در قالب پليگون مانند استان و شهرستان؛
2. گروه اطلاعات پايه در قالب نقطه مانند نقاط شهري كشور.
گروه اطلاعات پايه كه اطلاعات ضروري پايگاه‌هاي اطلاعات است. اين اطلاعات شامل اطلاعات سرشماري‌هاي كشور است كه در اين مرحله اطلاعات سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1375 كشور سامان‌دهي مي‌گردد. اين اطلاعات اولاً به اين جهت كه به صورت قانوني و يك‌پارچه در كشور و در محدوده‌هاي قانوني گردآوري مي‌شوند؛ ثانياً به اين جهت كه در تحليل‌هاي اجتماعي ضرورتاً بايد به آن‌ها استناد كرد بايد در پايگاه‌هاي اطلاعات وجود داشته باشند. لذا در اين مرحله عمده‌ي اطلاعات در حوزه‌ي اجتماعي سامان‌دهي و پردازش شده و در محيط نرم‌افزاري ارائه مي‌گردد.
در اين پايگاه دو بخش عمده وجود دارد:
1) مرزهاي استاني، شهرستاني و نقاط شهري و روستايي
به شيوه‌ي چيدمان استان‌ها، شهرستان‌ها، بخش‌ها، دهستان‌ها و نقاط شهري و روستايي و ملحقات آن‌ها اطلاق مي‌شود. مديريت بر شيوه‌ي اداره‌ي امور سرزمين‌هاي كشور در سطوح مختلف نيازمند داشتن اين اطلاعات و آخرين تغييرات آن است.
در كشور ما سطوح تقسيمات از بالا به پايين شامل كشور، استان، شهرستان، بخش و دهستان است. هركدام از سطوح مذكور داراي يك نقطه‌ي شهري به عنوان مركز است به جز دهستان كه فقط از نقاط روستايي تشكيل شده است.
تقسيمات سياسي كشور از پليگون و نقطه تشكيل شده است. پليگون همان دايره‌ي بسته‌اي است كه چندين نقطه‌ي شهري يا روستايي در آن قرار دارند. جمعيت و شاخص‌هاي جمعيتي اين نقاط است كه مبناي تحليل قرار مي‌گيرند. نهايتاً مجموعه‌ي اطلاعات نقاط بعد از جمع‌بندي در محدوده‌ي پليگون جمع‌بندي مي‌شود.
در پايگاه‌هاي اطلاعات سطوح تصميم‌گيري سطوح كاربري و استفاده از آمار را توجيه مي‌كنند. آن‌چه به نظر مي‌رسد اين است كه پايگاه اطلاعات از نظر سطح دسترسي به مناطق كشور در محدوده‌ي منطقي‌اي تنظيم گردد. هزينه‌ي بالا بردن دقت در سطوح تقسيماتي بسيار بالا است. به اين معني كه در سطح كشور به يك عدد در هر شاخصي دسترسي داريم. در يك سطح پايين‌تر به سي استان يعني سي برابر، در سطح شهرستان به سيصد و پنجاه شهرستان يعني بيش از ده برابر، در سطح بخش به بيش از هزار بخش يعني سه برابر شهرستان‌ها و در سطح دهستان به بيش از دو هزار دهستان يعني بيش از دو هزار عدد متفاوت از هر شاخص.
در سطح نقاط بيش از هزار نقطه‌ي شهري و بيش از شصت هزار نقطه‌ي روستايي در دستور كار قرار مي‌گيرد.
با توجه به نكات فوق‌الذكر پيش رفتن در سطوح دقيق‌تر نيازمند تعريف ويژگي پايگاه است و سطوح مديريت آن.
2) شاخص‌هاي اقتصادي اجتماعي
اين اطلاعات، اطلاعات پايه و اساسي كشور است كه به دلايل مختلف بايد در پايگاه‌ها مورد استفاده قرار گيرند. اين اطلاعات شامل كليه‌ي شاخص‌هاي اساسي نفوس و مسكن است كه به دليل پوشش ملي در كليه‌ي سطوح تقسيماتي و پوشش كامل شاخص‌هاي اساسي مورد نياز مديريت عمومي كشور ضرورت انكارناپذيري دارد. نكته‌ي ديگر اين‌كه در تمام شاخص‌هايي كه در سرشماري‌ها گردآوري مي‌شوند قانوناً مورد استناد رسمي و قانوني كشور در تمام سطوح خواهند بود و هرگونه استناد به آمار و اطلاعات در عرض ايشان پذيرفته نخواهد بود.
شاخص‌هاي موجود در فايل‌هاي سرشماري بسيار گسترده‌اند كه بنا به نياز پايگاه‌ها از آن‌ها استفاده خواهد شد. پايگاه‌ها و طراحان آن بايد نيازمندي‌هاي ضروري و اصلي، نيازمندي‌ها واسط و نيازمندي‌هاي فرعي را مشخص كنند.
تقسيم‌بندي گروه‌هاي اطلاعاتي براي تلفيق‌هاي آني ضرورت جدي دارد. علاوه بر ان سامان‌دهي اطلاعات در سطوح مختلف نيز نيازمند دقت است. هزينه‌ي خريداري اطلاعات مذكور از سطحي به سطح ديگر فوق‌العاده گران و پرهزينه و پردازش اطلاعات آن چندين بار گران‌تر است. توجيه سطح سامان‌دهي اطلاعات بستگي به نوع كاربري آن است كه در اين سطح به سطوح استان، شهرستان و نقاط شهري اكتفاء شده است.

 برگزیده سرفصل داده های پایگاه
 
تازه ها
 
پیوند ها