امروز : پنج شنبه 30 خرداد 1398  |   15 شوال 1440  |   Thursday, June 20, 2019
آخرین گزارش ها
 
آخرین گزارش های آماری
 
...
 • به روز رسانی بیش از 50 عنوان گزارش موضوعی توصیفی در موضوعات آموزش( عمومی، عالی)، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، بهداشت و درمان، ارتباطات، تامین اجتماعی
 • به روز رسانی داده های پردازش شده پایگاه ثبتی آماری استانی تا سال 1392 در فصول: آموزش، بهزیستی و تامین اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، آسیب های اجتماعی، فعالیت اقتصادی، ارتباطات، بهداشت و درمان.
 • افزودن عناوین جدید به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی در فصول فرهنگ، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی
 • افزودن داده های خام به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی
 • افزودن پیمایش وضعیت دینداری در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
 • افزودن پیمایش فرهنگ پوشش و حجاب در زندگی روزمره در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
 • افزودن پیمایش ارزش ها و نگرشها موج دومگزارش‌هاي توصيفي وضعيت عمومي استان‌هاي كشور:
اين گزارش‌ها به صورت توصيفي به بررسي وضع عمومي استان‌هاي كشور طي سال‌هاي 85-1375 بر اساس اطلاعات و آماره‌هاي موجود مي‌پردازد. در واقع گزارش وضعيت عمومي مشتمل بر اطلاعات و شاخص‌هاي اقتصادي ـ اجتماعي كشور به تفكيك استاني بوده و داراي 28 جلد است. گزارش داراي 6 فصل به شرح زير است:
 • جغرافيا و جمعيت؛
 • وقايع حياتي؛
 • فعاليت اقتصادي؛
 • بهداشت و درمان؛
 • تأمين اجتماعي؛
 • ارتباطات؛
در تنظيم هر فصل با نظم‌بخشي و پردازش اطلاعات سعي بر گوياسازي آماره‌هاي موجود شده است.
در بررسي هر شاخص جدولي تهيه گرديده است تا اطلاعات كلي مورد بررسي (تعداد، ميزان، درصد) طي بازه‌ي 11 ساله و ميانگين آن‌ها نشان داده شود.
براي درك بهتر وضع استان آماره‌ها و اطلاعات موجود در هر شاخص در قالب نمودارهاي روندي و ستوني به تصوير كشيده شده است. نمودارهاي روندي وضعيت هر استان را در شاخص مورد بررسي طي سال‌هاي 85-1375 نشان مي‌دهد و اين امكان را فراهم مي‌سازد كه وضع هر شاخص و زيرشاخص‌هاي آن طي بازه‌ي مذكور مورد بررسي و قياس قرار گيرد.
نمودارهاي ستوني بيانگر موقعيت استان در سال‌هاي ابتدايي و انتهايي بازه و مقايسه‌ي آن با ديگر استان‌هاي كشور مي‌باشد. در توصيف اين نمودارها، استفاده از چارك‌بندي اطلاعات امكان مقايسه‌ي وضع استان‌ها را در سال‌هاي ابتدايي و انتهايي و در بين ديگر استان‌هاي كشور فراهم مي‌سازد. نقشه از ديگر ابزار بصري كردن اطلاعات است. چنان‌كه شدت و ضعف هر شاخص را در استان مورد بررسي و در قياس با ديگر استان‌هاي كشور نشان مي‌دهد.
در انتها به جمع‌بندي توصيف‌هاي هر فصل پرداخته شده است. در جمع‌بندي هر فصل سعي بر اين بوده كه با نگاهي گذرا و كوتاه، تصويري كلي از هر شاخص به وجود آيد. بدين ترتيب جمع‌بندي خاتمه‌دهنده‌ي هر فصل است.


 

 برگزیده سرفصل داده های پایگاه
 
تازه ها
 
پیوند ها