امروز : پنج شنبه 30 خرداد 1398  |   15 شوال 1440  |   Thursday, June 20, 2019
آخرین گزارش ها
 
آخرین گزارش های آماری
 
...
 • به روز رسانی بیش از 50 عنوان گزارش موضوعی توصیفی در موضوعات آموزش( عمومی، عالی)، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، بهداشت و درمان، ارتباطات، تامین اجتماعی
 • به روز رسانی داده های پردازش شده پایگاه ثبتی آماری استانی تا سال 1392 در فصول: آموزش، بهزیستی و تامین اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، آسیب های اجتماعی، فعالیت اقتصادی، ارتباطات، بهداشت و درمان.
 • افزودن عناوین جدید به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی در فصول فرهنگ، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی
 • افزودن داده های خام به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی
 • افزودن پیمایش وضعیت دینداری در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
 • افزودن پیمایش فرهنگ پوشش و حجاب در زندگی روزمره در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
 • افزودن پیمایش ارزش ها و نگرشها موج دوم

مذاهب و فرق ديني

 • اسلام
  آريدنه آئوف ناکسوس: اسلام و سياست در جامعه کثرت‌گراي آفريقايي مذهبي
  آفريقا به عنوان عرصه مسيحي تعامل با اسلام در قرن نوزدهم
  ابعاد خداشناسي مسلمان سياه (جنبش مذهبي مسلمانان افريقايي امريکايي
  ابن عربي در سنت اسلامي اخير، ساخت تصوير جدلي در اسلام قرون وسطي
  ابن مجاهد و استقرار خوانشهاي هفتگانه قرآني
  ابو يعقوب بن سجستاني، مبلغ فکري
  احمد ابن ادريس مشهور نقد صوفي مداحيب و وحابي
  احيا اسلام در دولتهاي آسه آن: مفاهيم سياسي
  احيا اسلام و روند سياسي در مالزي
  احياء بنيادگرايي اسلامي: مطالعه ايران
  اخلاق و عمل اجتماعي در اسلام
  ارتباط سياماس با اسلام در شرق آفريقا قبل از 1914
  ارزش‌هاي اسلامي در ايالات متحده
  از اسلام سياهان تا بيلالين (فرقه‌اي از اسلام مدرن) تكامل يك جنبش
  ازدواج مسلمان در بين موقعيت و مقاطعه
  استفاده سياسي از اسلام در ترکيه
  اسکندر افروديسي در کيهان
  اسلام آفريقايي و اسلام در آفريقا برخورد بين اسلامگرايان و صوفيان
  اسلام چيست؟ ريشه‌ها، تعاريف و تبيين‌ها
  اسلام در تجربه آمريکايي هاي آفريقايي تبار
  اسلام در ترکيه امروز
  اسلام در دايره المعارف دين
  اسلام در غرب و مرکز سودان
  اسلام در فرايندي سياسي
  اسلام در مالاوي
  اسلام در نمايش و تئاتر
  اسلام سياسي چيست؟
  اسلام سياسي و حزب رفاه در ترکيه
  اسلام شوروي سابق و انقلاب جهاني
  اسلام گرايي و سکولاريسم در شمال افريقا
  اسلام معاصر و ملي‌گرايي: مورد مطالعه مصر
  اسلام و ارزشهاي معنوي
  اسلام و بازي سايه مالاي
  اسلام و تروريسم: نمايش مسلمان لبنان در 11 سپتامبر
  اسلام و توسعه در سازمان آسه آن
  اسلام و توسعه: مذهب و تغييرات سياسي - اجتماعي
  اسلام و حقوق بين الملل مدرن
  اسلام و فرا مستعمراتي روايت
  اسلام و قرآن
  اسلام و مارکسيسم: برخي مقايسه‌ها
  اسلام و مذهب بومي آفريقا غربي
  اسلام و مسائل اقتصادي اجتماعي مدرن
  اسلام و مسأله قانون اساسي پاکستان
  اسلام و مسلمانان در شرق دور
  اسلام و مسلمانان در نظر امريکا: تاثير روي ساخت سياست آمريکا
  اسلام و ملي‌گرايي عربي
  اسلام: آرمان گرايي معاند
  اسلام: استمرار و تغيير در جهان مدرن
  اسلام: طرح کلي با کتابشناسي
  اسلام، تقدير
  اسلام، جامعه و رفتار سياسي: برخي مفاهيم تطبيقي مورد مالاي
  اسلام، رهبري سياسي و راديکاليسم اقتصادي در آفريقا
  اسلام،‌ قانون و كنترل سياسي در ايران معاصر
  اسلام، نظام سرمايه داري و تز وبر
  اسماعيليه و ديگر نسخه هاي خطي عربي
  اسناد و مدارک قانوني در جامعه قبيله اي ليبي در فرايند يكجا نشيني، قسمت اول ، اسناد و مدارک به زبانهاي عربي، با نقد انسان شناسي
  اصطلاحات انتقادي براي مطالعات مذهبي
  اعاده‌هاي سرمايه گذاري روي سرمايه دوجانبه اصول و عقايد اسلامي در ايالات متحده آمريکا: شواهد
  اعلم الحديث خطيبي: تفسير صحيح صحيه بخاري يا رساله بحث برانگيز؟
  امور مربوط بهتفريحات مسلمان در سال 1996: رقابت اقليت‌هاي مذهبي و وساطت دولت کنوني در
  اميد الدين کرماني: تفکر اسماعيلي در عصر الحکيم
  اولين ديدگاه‌هاي مسيحي اسپانيايي از اسلام
  اهلي سازي اسلام و مسيحيت در جوامع آفريقايي: كاوش روش‌شناختي
  باز انديشي سنت در انديشه مدرن اسلامي
  بحث عرفان اسلامي: سيزده قرن مناقشه و مجادله
  برخي ملاحظات در مورد اسلام و سياست‌ها در اندونزي
  بگذاريد مسلمان باشيم: اسلام، نژاد و تاريخ ارتباط
  بوديسم و اسلام: رويارويي‌هاي گذشته تا حال و دروس بين الادياني
  به سوي يك اسلام اروپايي
  بيشتر براي فرضيه هزينه شاگردسازي
  پاسخ گاندي به اسلام
  پزشکي پيامبر
  پندارهاي متناقض از اسلام در ايالات متحده: پژوهشي در لس انجلس
  پيروزي اسلام
  پيش آمد احتمالى در قانون مقدس هنجارهاي اخلاقي و حقوقي در فقه اسلام
  تاثير اسلام بر روي ادبيات اردو
  تأثير اسلام بر فرهنگ اوگاندا ، 1844-1894
  تأثير کوير در اوايل اسلام
  تاريخ نگاري اوايل مملوكيان سوريه
  تاريخچه نظريه حقوقي اسلام
  تبارشناسي دين: انتظام و دلايل قدرت در مسيحيت و اسلام
  تبيلغات مسلماني
  تجديد حيات و روشنفکري مسلمان جنبش‌هاي مدرنيزاسيون و اصلاح در روسيه تزاري (تقريباً 1850 –
  تحليل تفسير متون مذهبي سواحيلي آل شمس در قرآن کريم شيخ عبدالله صالح آل فارسي
  ترس بنيادين: اروپاي ميانه رو و ظهور اسلام گرايي
  تصوير طبيعت در تفسير قرآن قرون وسطي
  تضاد سياست مذهبي در اندونزي
  تعمق و اقدام
  تغيير دين به اسلام: مطالعه تغيير بريتانيا بومي
  تغيير سنت‌ها، تكذيب الموباراد سيبويه و متقاعباً پذيرش كتاب
  توافق مسلمان - مسيحي در عهد قرون وسطي: مرور يک مقاله
  توده: سوسياليسم و اسلام
  توسعه تفکر سيد قطب به عنوان بازتابيده شده در آثار اوليه و اخير عدالت اجتماعي در اسلام
  ثبات پيش بيني: ريشه‌هاي ابن عربي در شرق اندلس
  جامعه شناسي در بنگلادش
  جنبش اسلامي در مقابل آزادي ملي
  جنبه‌هاي اسطوره اي فرايند خلق آدم در يهوديت و اسلام
  جنبه‌هاي مدرنيسم اسلام شيعي
  جنجال هاي اخير بر سر تفسير شورا
  جنسيت، فرهنگ و سرمايه داري: زنان و بازسازي سنت اسلامي در روستاي سوداني
  جنگ‌صليبي: ديدگاه اسلامي
  جوان مراکشي، سکس و اسلام
  جوزف کمبل ضد سامي و نظريه پرداز از اسطوره: پاسخي به موريس فريدمن
  جوهر تجربه ديني در اسلام
  جهاد ، علم و تصوف: دو توجيه اقدام از سنت ادريسي
  جهادگران در هود: نژاد، اسلام شهري و جنگ با ترور
  حسين بن حمدان ابن خصيبي: بيوگرافي تاريخي بنيانگذار فرقه نوصيري علويان
  حضور زبان فارسي در جهان اسلام
  حقوق زنان و سياست عمومي در اسلام: گزارش از کنفرانس
  حوزه تقدس: قدرت و اقتدار در عرفان مراکشي
  خانواده و دادگاه ها در مصر مدرن بررسي بر اساس تصميمات توسط دادگاه هاي شرعي،1900-1955
  خواجه‌ها، خلفا و سلاطين مطالعه روابط قدرت
  در اينجا نمي‌تواند رخ دهد: يک نگاه فرا خميني به اسلام در اندونزي
  در جستجوي نوع ايده آل از مقدسين: برخي مشاهدات در نسل اول اوليا الله مراکشي در كتاب تصوف
  درک پسامدرن از اسلام: نظارت ناظر
  دعا همه چيز را نابود كرده است: مالكيت، قدرت و هويت در شهر اسلامي نيجر
  دکترين جهاد: مقدمه
  دليل و استدلال در ابن حظم كوردوا
  دموکراتيزه كردن اعراب: پوركازين؟
  دموکراسي و اسلام: دلالت‌هايي براي تضاد تمدني و صلح دموکراتيک
  دو بال خرد عرفان و فلسفه در رساله ابن سينا
  دو چهره سياسي اسلام: مقايسه ايران و پاکستان
  دولت و جامعه روستايي در اسلام قرون وسطي، سلاطين، موقطي و فالاهون
  ديالکتيک قدرت: مناظره سني و شيعي در آفريقا شمالي قرن دهم
  دين و سياست آفريقايي جمهوري متحده عربي مصر
  دين و فرهنگ در اسلام قرون وسطي
  دين و فرهنگ سياسي در آفريقا
  رابطه سياسي اسلام در شرق افريقا
  راشد ال قنوشي: نقص در جنبش اسلامي
  رژيمهاي صوفي
  رنسانس اسلام
  روسيه و اسلام
  روشنفکران مسلمان و توسعه ملي اندونزي
  رويارويي آيين زرتشتي با اسلام
  رويكردي به تاريخ عثماني مقدمه اي بر منابع
  زائران سلطنتي: تعداد سفر زيارتي مملوكيان به مکه از خوند الكبري (همسر ارشد سلطان)
  زنان در اسلام: تساوي حقوق، برابري و تحقيقي براي نظم طبيعي
  زنان در جهان قرون وسطي اسلامي
  زنان و انتقال حديث دو مورد از مطالعات مملوكيان دمشق
  زنان، اسلام و دولت
  زنان، املاک و اسلام: تجربه فلسطيني 1920-1990
  زيارت سياه در اسلام
  ساخت دانش در تمدن و فرهنگ اسلامي
  سازندگان اسلام معاصر
  سکولاريسم، اسلام سياسي و انتگراليسم: مباحثه مصري
  سلسله شناسي در جوامع مسلمان قرون وسطي
  سلسله مراتب و مکتب مساوات بشر در انديشه اسلامي
  سلطان دهلي: تاريخ سياسي و نظامي
  سنت قرون وسطي در مورد تقدس
  سنت‌اسلامي و سياسي: خيجاجي و آليم
  سنتهاي عقلاني در اسلام
  سياست و سنت اسلامي: کيجاجي و عليم
  شايستگي، تقليد و شهادت: جنبه‌هاي شيعي تفسير متا تاريخي در مورد قرباني ابراهيم از نقطه نظر يهودي، مسيحي و سنت مسلمان سني مذهب
  شرح دو صوفي درباره احمد بن ادريس
  شرح مواقف النفاري
  شش شاعر عرب اوليه
  شيخ آل اسلام و سير تکاملي جامعه اسلامي
  صحراي افريقا و جهان پهناور: چشم اندازهاي همزمان و تاريخي
  صدا شناسي و ريخت شناسي عربي،‌ بر اساس ماراح الارواح
  طبقه بندي دانش در اسلام
  طريقت توصيف ناپذير روح غزالي: رونمايي آخرت شناسي و روانشناسي باطني
  طعم مدرنيته: عرفان، سلفيه و عربيسم در اواخر دمشق عثماني
  ظهور فاطميان: شاهد معاصر شيعي
  عرفان اسلامي، تاريخچه کوتاه
  عرفان و تکثر معاني مورد اسماعيليان روستايي ايران
  عيسي اسلامي: مسيحيت و الوهيت بشر در تفسير مسلمان آمريکائي آفريقائي تبار
  فاطميان و سنت هاي معرفت آنها
  فريبندگي يقين: تخريب ميراث معنوي اسلام توسط بنيادگرايان
  فهرست دستي تکميلي از نسخه هاي خطي فارسي ، 1966-1998
  فهم قرآن: موضوع و روش
  قاضي اندلسيان در دوره المرواريد: مقامات سياسي و قضايي
  قانون اسلامي تئوري و عمل
  قانون دريايي اسلامي: مقدمه
  قديسين و بندگان در مراکش جنوبي
  قرآن، آزادي و پلوراليسم: چشم اندازي اسلامي از اتحاد بين اديان عليه ظلم
  قفسه کتاب سردبير: حکومت مصريان و جناح چپ: بين اسلام گرايي وسکولاريسم
  قهرمان در دادگاه عباسي: موقعيت و توابع
  کتاب مقدس و تفسير ادبي و فقهي و شرعي و قضايي متون مذهبي در اوايل شيعه امامي
  كاربرد قوانين شرعي در اسلام: مجوز و نگهداري از استدلال تفسيري در بورس حنفي
  كودك فقير بر روي كنده: اهميت ظرف ادرار
  گرايش نوين به اسلام و توسعه آن در جهان
  گفتمان اسلامي در بازديد کنندگان اروپايي به خلافت سوكوتو در قرن نوزدهم
  گفتمان‌هاي آخرت شناسي مسلمانان در استعمار در نيجريه شمالي
  گويايي پرنده‌ها در باب حركت به سوي حقيقت: منطق‌الطير
  لطافت معراج: السولاني در معراج حضرت محمد
  ليبراليسم چه کسي؟ کدام اسلامي ليبراليسم اسلامي لئونارد بيندر
  مارکسيسم و اوايل ملي‌گرايي اسلامي اندونزي
  ماکسيم رودنسون در بنيادگرايي اسلامي: مصاحبه‌اي منتشر نشده با گيلبرت آچر
  ماكس وبر و اسلام
  محدوده بحث: جنگ مقدس عثماني در بافت تطبيقي
  محمد خداوند و کافران
  محمد فاتح، پدرسالار اورشليم ، افتدار مملوكيان
  مدافعان استدلال در اسلام معتزليان از مكتب قرون وسطي تا سمبل مدرن
  مذهب و سياست تحت تسلط عباسيان اوليه
  مراسم اسلامتان: دانش متني و کارايي شعائر در اسلام جاوه مرکزي
  مردي همانند خدا در منظر دوران: صوفي خود راوي و خاطرات نيازي مصري (1618-1694)
  مرز ميان مسيحي و مسلمان: بي‌نظمي، درگيري يا ديالوگ؟
  مرگ، تشييع جنازه مردگان و بيان مقامات مذهبي در صدر اسلام
  مسئله معرفت شناختي نوشتار در تمدن و فرهنگ اسلامي: تاكيد العلم حطيب بغديدي
  مسبب جنگ مسيحيت است؟
  مستعمرات قانوني: استعمار، صهيونيسم و حقوق اولطيه در قيمومت فلسطين
  مسيحيان سوريه در صدر اسلام، هزاره اول
  مشروعيت بخشيدن به عرفان در رساله قشيري
  مطالعات اسلامي: سنت و دشواري‌هايش
  مطالعات انجام شده در ساختار زبانشناسي کلاسيک عربي
  معماي غير قابل حل برنامه‌هاي حقوق اسلامي
  معني و نقش فلسفه در اسلام
  مفاهيم اسلامي دموکراسي
  مقالاتي در مورد تقوا و عرفان اسلامي
  مقدمه‌‌اي بر قرآن
  ملت ايراني و ايدئولوژي انقلابي اسلام ايراني
  ملي گرايي و دين در اندونزي
  ملي گرايي و دين در اندونزي
  منشاء الهي دولت اسلامي در اختلافات اخير
  موزامبيک
  مهاجرت، مدرنيته و اسلام در بخش روستايي سودان
  ميراث ادبي عرب توسعه دسته بندي و نقد آن
  مينا به عنوان دفاع از خود
  نسخه‌هاي خطي اسلامي، قسمت اول
  نظريه عربي نويسندگي و شاعري: در حال و نظم در گفتمان نظري عربي
  نقش اسلام در توسعه سياسي مالزي
  نگرش مسلمان نسبت به سجده : اعراب و سجده‌کنندگان در آغاز اسلام و در قرآن
  نمودهاي مدرنيسم در اسلام شيعي
  نمونه گيري رفتارهاي نيكو: قصه‌هاي قرون چهار و دهم
  نيکي كدي: جنبش پاکستان عليه اسلام
  نيکي كدي: جنبش پاکستان عليه اسلاميزه كردن
  ويرايش اردو از دايره‌المعارف اسلام
  هفت باب اسلام: روحانيت و زندگي مذهبي مسلمانان
  هفت روز قلب
  يهوديت و اسلام
 • مسيحيت
  آثار دسته بندي دوگانه: ارزش‌ها و مزاياي افتراقي بري زنان و مردان روحاني
  آزادي فردي در برابر كنترل اجتماع: انطباق تئوري رشد شناسي اريكسون با شعائر گرايي
  آزمون سخت هزاره: منطقه منسوخ نيويورک در 1840
  آفريقا به عنوان عرصه مسيحي تعامل با اسلام در قرن نوزدهم
  آگاهي و نظام معنا بخشي شبه ديني: جستاري تجربي در متن و عمق تداوم پذيري بوم شناختي
  آگوستين: حقيقت مسيحي و شكستن بشريت (اعتراف آگوستين)
  آلن تيت و احياء کاتوليک: اثري از خدايان فراري
  آمدن خدا: آخرت‌شناسي مسيحي
  آيين ديني مريم باکره: خاستگاه‌هاي روان شناختي
  آيين ها و خانواده
  ابعاد دينداري ميان کاتوليک‌ها: روش شناسي دين
  ابعاد دينداري: يک چشم انداز تحليل عاملي از پروتستان‌ها، کاتوليک‌ها و دانشمندان مسيحي
  احيا مذهب و تغيير فرهنگي: مسيحيت، ساخت ملت و بازار در ايالات متحده قرن نوزدهم
  احياي سازماني از درون: تبيين احياء مذهب‌گرايي و اصلاح در كليساي كاتوليك روم
  ارائه اضلاع مدل دين: ايالات نودريك و بالتيك
  ارابه مقدس کاتوليک در خيابان پنجم: تاثير مهاجرين پورتوريکو بر قلمرو مذهبى اسقف اعظم نيويورک
  ارزيابي تقاضاهاي تحميلي و پيامدهاي آن بر كشيشان كليساهاي آزاد محلي: گزارشي از فهرست مطالبات كشيشان
  از حرکت انقلابي به حرکت تدريجي: تغيير سرشت راست مسيحي
  ازدواجهاي يهودي - مسيحي و تغيير مذهب، 1971 و 1990
  اسناد كليساي پاپي و اسقفي
  اِسناد مذهبي: عوامل موقعيتي و تاثيرات آن بر تمكين و پذيرش
  اضمحلال مرزها: مذهب پروتستانيسم (جريان اصلي) افزايش نرخ تولد
  اعترافات مسيحي: مقدمه‌اي تاريخي
  اعلام وفات: ژوسف فيچتر: تنظيم ياداشتهاي صريح بر آثارش در مورد جامعه شناسي و عدالت اجتماعي
  اعمال لويولا: خطابت خود
  اقدام متهورانه اهل جنوب: عملكرد جماعات اونجليكال ملي در جنوب امريكا قبل از جنگ هاي داخلي
  ال آزتك: فرانسيسکو اولازابال و فرهمندي پنتكوستال لاتيني، قدرت، ايمان و شفا در مرزها
  1830-1995)
  امريکايي‌هاي پورتوريکويي: مفهوم مهاجرت به قاره امريکا
  انتشار مجدد كاهن شناسي فرا شخصي: پاسخ به راجر والش
  انجام وظيفه و سوگيري‌هاي اِسنادي در کليسا
  انديشه اجتماعي راديكال پل تيليش
  انواع دعا: گزارش نظر سنجي
  اوديسه جنبش‌هاي مذهبي نوين، آزار، ستيز، مشروعيت: موردي از مطالعه يکسان سازي کليسا
  اونجليكنيسم امريكايي: مذهب محافظه كار و معماي مدرنيته
  اهلي سازي اسلام و مسيحيت در جوامع آفريقايي: كاوش روش‌شناختي
  ايمان و تقرب: دينداري شخصي و گروه وكالت مذهبي در يك نهاد قانونگذاري
  ايونجليسم آمريكايي: آماده نبرد و در حال رشد
  باز نمودن کريسمس
  بازآفريني امريکا: اصول اخلاقي سياست مهاجرت ايالات متحده در چشم انداز مسيحي
  بازسازي بنيادگرايي: مدرسه علوم ديني کامل‌تر و مسيحيت انجيلي نوين
  بازسازي ظهور مسيحيت : نقش زنان
  باور، مشارکت و پيامدهاي ديني: يک تحليل اکتشافي و تاييدي
  بحث ضد همجنس گرايي: چشم انداز ارتدوکس و راست مسيحي
  بحران‌هاي زندگي در ميان معتقدان مذهبي: آيا اهل فرق قوالب را تغيير مي‌دهند؟
  بداوي مقدس: کشيش و كليسائيان در مکزيک قرن هجدهم
  براي خدا و نژاد؛ رهبري مذهبي و سياسي اسقف آمز جيمز واكر
  براي ديدار ارض موعود: زيارت ديني مارتين لوتر کينگ
  بررسي رأي گيري‌ها: تصوراتي از خداوند در ميان امريكاييان
  بسوي استقرار كاتوليسيسم آزاد منشانه در امريكا
  بنيادگرايي و فرهنگ امريكا: شكل دهي اونجليكاليسم قرن بيستم
  بوم شناسي اجتماعي الگوهاي مسكوني و عضويت در كليساهاي مهاجرين
  به دنبال خدا در برزيل : کليساي کاتوليک ترقي خواه در شهر آرنا مذهبي برزيل
  به سوي فهم نقش باورهاي كتاب مقدس و تعليم و تربيت بالا در رويكردهاي آمريكايي در راستاي ريشه
  بيگانگي جزئي به عنوان تطابق سازماني والد عضو: شهري، كاتوليك شمال مرکزي ايالات متحده آمريکا
  پديدارشناسي ابليس گرداني مذهبي؛ مطالعه خرد ورزانه و موضوعي از خطابات في المجلس
  پذيرش زن: مطالعاتي در روان شناسي و الهيات زنان
  پروتستانتيزم محافظه کار و نظم جهاني: جنبش ايماني در ايالات متحده و سوئد
  پروتستانتيزم و پيشرفت: اهميت پروتستانتيزم براي ظهور جهان مدرن
  پنتكوستاليسم، هويت جمعي و فراملي گرايي در ميان السالوادورها و پروايي ها در ايالات متحده
  پوچي الهي و پري تاريخي: گفت و گوي مسيحي يهودي بودايي با ماسائو آبه
  پويش‌هاي ارتداد مذهبي در ميان هاتربت‌ها (فرقه‌اي از آناباپتيست)
  پيشگويان مذهبي اهل بخش کاتوليک رهيافت‌هاي اجتماعي- سياسي: شيوه صميمانه، قرب به خداوند، تصويرسازي ذهني، و هويت مذهبي فردي/گروهي
  پيغامبري به جهان: انديشه پروتستان امريکايي و مبلغين خارجي
  تاثير اجتماعي جنبش هاي ديني نوين
  تاثير تکوين تشخيص کارنامه قابليت‌هاي پرسشنامه هال تونا گزارش هال تونا
  تاثير کليساها در رفتار سياسي: مطالعه‌اي تجربي
  تاثير والدين بنيادگرا بر پيشرفت تحصيلي كودكان: آزمون تفاوت‌ها بر حسب جنسيت و بنيادگرايي كودكان
  تاثيرات اندازه بر ساير خواص ساختاري جماعت حاضر در كليسا درون فرقه اي همسان
  تبارشناسي دين: انتظام و دلايل قدرت در مسيحيت و اسلام
  تباين مذهبي در تعاريف نقش و كارايي خانواده: مورمون‌ها، كاتوليك‌ها، پروتستان‌ها و ديگر فِرَق در ايالت يوتاه
  تجربه نوين در دموکراسي: چالش براي کاتوليسيزم امريکايي
  تحرك جغرافيايي، همبستگي اجتماعي و حضور كليسا
  تحليل دينداري درون يک چارچوب اقتصادي: نمونه‌اي از کاتوليک‌هاي اسپانيايي
  تحليلي تبييني از هيات اعزامي تبليغي و رشد عضويت در كليساي عيسي مسيح در ايام آخر مقدسه
  تحليلي مفهومي کاتوليسيزم و نگرشها به سقط جنين در اروپاي غربي
  تحول جمعيت شناختي در سازمان‌هاي مذهبي: مطالعه‌اي تطبيقي از کاهش کشيش در قلمرو اسقف‌هاي کاتوليک رم
  ترقي اخلاقي: چشم اندازهايي بر روانشناسي و باورداشت هاي مسيحي
  التزام بديعانه فرقه مورمون
  تشكيل چپ پروتستان: مسيحيت و منبع بحران، 1941 - 1993
  تصورات از خدا؛ يك نقشه مفهومي
  تصويري از رهبران مسيحي در برنامه هاي ساختگي تلويزيون
  تعارض و رقابت: کليساي امريکاي لاتين در يک محيط درحال تغيير
  تغيير در همبستگي‌هاي نگرشي مخالف سقط جنين
  تغييرات در رضايتمندي و نگرش‌هاي رسمي كشيشان كاتوليك, سال هاي 1970 1993
  تفاوت دوره‌هاي گزارش شده در باورها، نگرش‌ها و رفتارهاي کشيشان
  تفسير کتاب مقدس و ساخت فرهنگ مسيحي
  تقيد مذهبي و استفاده از مواد مخدر در ميان جوانان شهري
  توافق مسلمان - مسيحي در عهد قرون وسطي: مرور يک مقاله
  ‌توانمندسازي محدود زنان در کليساهاي معنوي سياه پوستان: يک حامل جايگزين نسبت به رهبر مذهبي
  ثبات و سازش: مديريت عقيده در اصول کاتوليک رومي نهادي
  جستجوي يك كشيش يا يك مرد؟ فايده جنسيت به عنوان يك منبع فرهنگي در يك كليساي كوچك
  جناح راستي در جنبش زيست و سياست‌هاي حزب سوم
  جنبه هاي تبليغات مذهبي در يهوديت و مسيحيت اوليه
  جنس، کشيش و قدرت: تشريح يک انتقاد
  جنسيت و کار: مطالعه‌اي در مورد روحانيت
  جنگ هاي فرهنگ؟ بينش‌‌هايي از قوم‌نگاري دو مدرسه علوم دينى پروتستان
  جنوب و شمال در مذهب امريكايي
  جهان بيني‌ها در جامعه مدرن: مطالعات تجربي رابطه ميان فرهنگ، شخصيت و تربيت
  جهان مسيحيت و ماركسيسم
  جهان‌بيني فراگير: دين در انگليس ما قبل مدرنيته
  جهت گيري‌هاي كاتوليك و پروتستان در قبال سقط جنين؛ تقارب و تفارق
  جهت‌گيري مذهبي، احساسات ضد همجنس‌گرايانه، و بنياد گرايي در بين مسيحيان
  جهش مسيحيت در جهان مدرن
  چشم انداز تغييرات مذهبي در آلمان
  چه زماني مهاجران عهده دار مسئوليت مي‌شوند: تاثير رشد مهاجرت بر گذار ادونتيسم آمريكايي از شكل
  چه كسي فعاليت‌هاي كليسا را كنترل مي‌كند؟ اثرات سازماندهي بر حدود و ثغور قدرتمداري
  چهره هاي خدايان: وودو و کاتوليسيزم روم در هائيتي
  حضرت مريم در طول قرنها: جايگاهش در تاريخ فرهنگ
  حضور پروتستان در امريکاي قرن بيستم: دين و فرهنگ سياسي
  حضور، اقتدار، ستايش
  حکايتي کارساز: موردي از پيروي مذهبي و عواقب بعديش در يک شهر انگليسي
  حکمت پنهان: سنتهاي باطني و ريشه هاي عرفان مسيحي
  حكايتي از دو جماعت مذهبي
  حيات اجتماعي روز مقدس ثاني: پژوهشي اجتماعي بر كليساي الدياس و اعضاي آن
  خدا، راز، تنوع: الهيات مسيحي در جهاني کثرت گرا
  خداوند به ما حق عطا فرموده است: كاتوليك سنتي، پروتستان هاي اونجليكال و يهوديان راست آيين
  خطابه‌هاي جمعي؛ ملاحظات و تبيين‌هايي پيرامون بكارگيري روحانيون در كليساهاي پروتستان
  خطي بي انتها از شکوه و جلال: جنبش‌هاي مذهبي و رهبرانشان از جنبش بزرگ تا به حال
  خلقت‌گرايي انجيلي (مخالف نظريه تكامل): تکامل علمي خلقت‌گرايي
  خواهران روحاني و جهان بيني آنها: فرخوان براي عصر جديد
  خويشاوندي و توافق وراثتي
  خويشاوندي و زيارت: شعائر تجديد ديدار در فرهنگ پروتستان امريکايي
  دانش، گناه و كمالجويي: سياست‌هاي جناب كشيش مون و يكسان سازي كليسا
  دانشكده مسيحي
  در جستجوي بهشت: معنويت در امريكا از 1950
  در داخل واتيکان
  در مرزهاي اوانجليكاليسم آمريکا: ائتلاف پس از جنگ اونجليكال
  در ميان بودگي وضعيت ما: تفسير مسيحي
  درباره اصول آيين پروتستان در امريکاي لاتين
  درگيري کليسا، نژاد‌پرستي و راي دادن به حزب جناح راست راديکال: پيامدهاي رفتاري واگراي مواضع نگرشي برابر
  دريافت قرائاتي از جونز تاون
  دسترسي زنان به مقامات ارشد: بررسي تاثير مذهب
  دو کليسا: کاتوليسيزم و کاپيتاليزم در نظام جهاني
  دوباره ما را احياء كنيد: بيداري مجدد بنيادگرايي آمريكايي
  دولت و کليسا در هندوراس و نيکاراگوئه قبل از 1979
  دين براي نسلي بي وطن
  دين در ميان نخبگان امريکا: پايداري و تغيير در پرتستان
  دين رايج در امريکا: صداي اونجليكال
  دين و جمهوري: رويداد امريکا
  دين و سياست در آمريكاي لاتين: كليساي كاتوليك در ونزوئلا و كلمبيا
  دين و سياست در ايالات متحده
  دين و گرايش‌هاي اجتماع محور
  دينداري و دلبستگي كودكي ادراك شده: ارائه نيمرخ تناظر اجتماعي شده و جبران احساسي
  ذکر تسبيح
  ذهني شدن و اعتقاد به عدالت الهي ايونجليكال نوين
  رستگاري در چوبه مرگ: شهادت مسيحي در اروپاي مدرن اوليه
  رفته از سرزمين موعود: فرقه جونزتاون در تاريخ فرهنگي امريکا
  روابط دولت و فرقه مذهبي: گزارشي از مسيرهاي متفاوت فرقه مسيحي ادونتيست‌ها و شاهدان يهوه
  روح و دموکراسي: مبناي کمونيستي، پروتستاني و دموکراسي سازي در امريکاي لاتين
  روحانيت ظفرنمون؛ سياست هاي روحانيت پروتستان
  روز هفتم ادونتيسم در بحران: جنسيت و تغيير فرقه به يك دين در حال ظهور
  رهاسازي جنوب: فرهنگ مذهبي و هويت نژادي در ميان باپتيست‌هاي جنوبي
  رهبري مذهبي جنسيت زدايي: گفتمان جامعه‌شناختي در روستاي اوكيناوا
  زبان، كاريزما و خلاقيت: حيات مناسكي يك جنبش مذهبي
  زبان‌هاي روح: مطالعه‌اي از غريبه گفتاري عيد پنجاهه و پديده‌هاي مرتبط
  زمينه اجتماعي دينداري
  زنان روحاني: يك فراخواني شغلي دشوار
  زنان مسيحي اوليه و نظر کافران: قدرت زن هيستريايي
  زنان موسوم به کاتوليک: منابع نارضايتي از کليسا، منطقه سانتا کلارا، کاليفرنيا
  زندگي با يكديگر در اخلاق مسيحي
  زندگي گروهي به عنوان زمينه دين تلويحي: موضوع برگشت ديني امريکايي به ارتدکس روسي
  ساخت تشكيلات اقتصادي: مذهب كاتوليك رومي در پرتغال، امپراتوري آن و فراتر از آن، 1540- 1750
  ساختارمند کردن رويکردهاي سياسي در ميان پروتستان‌هاي ليبرال و محافظه کار
  سرشماري جماعت آوارگان 1900-1840 : نمونه اي از كاربرد ريزشماري شيدولز در سرشماري امريكا
  سرمايه گذاري آمريكايي مذهب
  سرمايه گذاري اديان جديد: مطالعات تطبيقي و نظري
  سفر به جهان ديگر: نقل قول‌هايي از تجربه مرگ عزيزان در دوران قرون وسطي و مدرن
  سن و دينداري: شواهدي از يك تحليل پانل با سه موج زماني
  سنجه اي يك بعدي از مسيحيت ارتدوكس
  سهم بازار مذهبي و شدت درگيري كليسا در فرقه‌هاي پنج گانه
  سهم ستاني: واكنش هايي به پايان دوره اي ديگر
  سياسات مسيحيان انجيلي و مساله منزلت
  سياستهاي بدعت کاري: بحران نوگرا در کاتوليسيسم رم
  سيماي والدين و بازنمايي خدا: مطالعه اي روان شناختي و بين فرهنگي
  شايستگي، تقليد و شهادت: جنبه‌هاي شيعي تفسير متا تاريخي در مورد قرباني ابراهيم از نقطه نظر يهودي، مسيحي و سنت مسلمان سني مذهب
  شکست اجتناب‌ناپذير راست مسيحي جديد
  شكنندگي محتمل عقايد غير عرفي
  صلاحيت گرايي در تمامي عقايد: آموزش روحاني و قشربندي در فرقه‌هاي پروتستان
  ظرفيت فطري: تصوف، روان شناسي و فلسفه
  ظهور مسيحيت: تاريخ تجديد نظر جامعه شناختي
  عرفان و كارآزمايي سخت
  عرفي شدن يوتا و رقابت مذهبي
  علم الهيات نظري کليسا، الهيات طبيعي و از شيب لغزنده جنسيت: خوانش آزادي‌خواه ساختگرا، گي بارت
  عمل گرايي اجتماعي مبتني بر كليسا: مقايسه عبادت كنندگان كاتوليك سياه و سفيد
  عيسي اسلامي: مسيحيت و الوهيت بشر در تفسير مسلمان آمريکائي آفريقائي تبار
  فرايند فلسفه و انديشه اجتماعي
  فرايندهاي بازبيني شده‌ي تعهد نقش
  فرصت آغازين واعظان: ظهور قدرت تبليغات تلويزيوني مسيحيت
  فرقه به مذهبي واحد
  فعاليت دولت و خصوصي گرايي مدني: دلالتي براي عضويت داوطلبانه کليسا
  فلسفه رشد اخلاقي
  فهم متن از روي نسخ مختلف كتاب مقدس
  قدرت پاپي: مطالع اي پيرامون كنترل واتيكان بر اتصاب بزرگان كاتوليك
  قدرت، سياست و پنتيكاستال‌ها در آمريكاي لاتين
  کاتوليک رم در انگلستان
  کاوشي از سبک‌هاي اسنادي بنيادگرايي‌هاي مسيحي و اقتدارگرايان
  کاهش دوباره کاري پروتستان آمريکايي: مسيحيت در هزاره جديد
  کتاب‌ها و خوانندگان در کليساي اوليه: تاريخچه متون مسيحي اوليه
  کليسا و دوره پيوستگي: انگيزه نوگرايي در کاتوليک امريکايي
  کليسا و دولت در امريکا: راهنماي کتابشناسي
  کليسا و گسترش فرقه اي
  کليسا و مقابله سياسي: چشم اندازهاي تطبيقي به بسيج عليه رژيم‌هاي استبدادي
  کليساهاي معنوي نيو اورلئان: خاستگاه ها، اعتقادات و شعائر يک مذهب امريکايي افريقايي
  کليساي آفريقايي و رم در زمان آگوستين
  کليساي کاتوليک در هائيتي: تغيير اجتماعي و سياسي
  کمتر از فاتحان: چگونه مسيحيان انجيلي به قرن بيستم وارد شدند؟
  کميته‌هاي کنش سياسي راست مسيحي نوين: يک تحليل طولي
  کناره گيري و صورتبندي مجدد: مطالعه اي از تغيير کيش در يک فرقه امريکايي
  كاتوليسيسم لاتين: در جستجوي رابطه
  كاتوليك‌هاي چين: اندوه و اميد براي ظهور جامعه مدني
  كجا روح هدايت مي‌شود: فرق امروزين امريكايي
  كشفياتي در نظام هاي آفريقايي انديشه
  كشمكش بر سر جنبش حهاني: اقرار كردن مسيح در كليساي جهاني امروزي
  كشمكش در كليسا: تحليل شبكه اجتماعي از يك جماعت انجليكن
  كشيشان، جنگاوران و اغنام: مطالعه اي پيرامون اكولوژي اديان
  كشيشه‌هاي هيتلر: سويتري دوي، افسانه هندو آريايي و نئو نازيسم
  كليسا در زبان هلندي: علل عدم مشاركت مذهبي در هلند 1937 ـ 1995
  كليسا و كنش اجتماعي: فولادگران و اسقف‌ها در يانگ استن
  كليساي ساحلي طلا و محله يهوديان: مسيحيت و فرهنگ در پروتستانتيزم خط اصلي
  كليساي كاتوليك و خويشتن‌هاي سازماني: دلالت‌هايي بر تغييرات سازماني
  كليساي مثبت همجنس گرا
  كن كردن فقر، 1964-1996
  كنترل ديوانسالارانه در يكي ار فرق پروتستان
  گرايش به راي دادن در ميان مسيحيان هنگ كنگ: خواست فردي، نفوذ كليسا و عامل چين
  گردهمايي در دياسپورا؛ اجتماعات مذهبي و مهاجرت‌هاي نوين
  گرسنگان در حال مردن هستند: گدايان و اسقف‌ها در كاپادوسياي رم
  گروه هاي خانه انفرادي گروه‌ها و مأواي کليساها
  لوتر و مادرش
  ماموريت يسوعيون به لاکوتا سو: مطالعه‌كليساي اسقف بومي و مسيحي: صداهاي بومي در هويت مذهبي در ايالات متحده و کانادا
  مبارزان مذهبي نوين: آداب گريزان، ضد مناسك‌ها و مذاهب نوين
  محافظه کار مسيحي و دولت
  محافظه کاري اخلاقي و انتخابات رياست جمهوري 1948
  مذاهب جايگزين: كنترل دولتي و پيشنهاد اصلاحي اوليه
  مذهب و حيات خانواده: عالمان اجتماعي، روابط را چگونه مي بينند؟
  مردم ما به كجا مي‌روند؟
  مرز ميان مسيحي و مسلمان: بي‌نظمي، درگيري يا ديالوگ؟
  مسئوليت افراد: هجده رهبر ارشد کليساهاي پروتستان و بازتاب کليساهاي ملي و جهاني بر روي رهبري کليساي
  مساله لاينحل دموکراسي: دين، اصلاح و نظم اجتماعي در کانکتيکات ريور
  مسبب جنگ مسيحيت است؟
  مستعمره اونجليسم: مطالعه اي اجتماعي تاريخي از هيأت هاي اعزامي تبليعي به مناطق كشاورز نشين شرق افريقا
  مسيح تاريخي و عيسي ايمان: روايت اعتقاد به تجسد به صورت تاريخ
  مسيح تاريخي و عيسي ايمان: روايت اعتقاد به تجسد به صورت تاريخ
  مسيح‌شناسي تک روحي در وحي‌از آپولو
  مسيحيان ايالت کرالا: تاريخ، اعتقاد و شعائر در ميان ياکوبا
  مسيحيان همجنس‌گرا (زن و مرد): يكپارچگي هويت ديني در اعضاء و مشاركت كنندگان
  مسيحيت انجيلي به مثابه چارچوب تعدي: ملاحظاتي بر شهادت دهي در مکان‌هاي عمومي
  مسيحيت انجيلي: نسل آينده
  مسيحيت پس از کمونيسم: مبارزه اجتماعي ، سياسي و فرهنگي در روسيه
  مسيحيت در چين: از قرن هجدهم تا به امروز
  مسيحيت راست گرا و انتخابات رياست جمهوري 1980
  مسيحيت ساخته شده در ژاپن: مطالعه جنبش‌هاي بومي
  مسيحيت مادي: مذهب و فرهنگ عامه در امريکا
  مسيحيت و الحاد در قرن چهارم تا هشتم
  مسيحيت و محيط زيست در ميان عامه آمريكايي
  مشاركت در كليساهاي محلي: كنكاشي در تاثير آن بر افزايش رضايت، رشد و فعاليت اجتماعي
  مطالعه پديدارشناختي پرستش درون كليسايي و تلويزيوني
  مطالعه گروه‌ه‌اي مذهبي ملي: پس زمينه، روش‌ها و نتايج منتخب
  معتقدان به کتاب مقدس: بنيادگرايان در جهان مدرن
  مقدمه : خيزش يا فروکش راست مسيحي؟ گزارشات متناقض از خط مقدم
  مقدمه فرترس براي تاريخ كليساي سياه
  مناسبت مذهب: ايسلند و نظريه سكولاريزه كردن
  مناسك و جماعات: وجوه مشترك اجتماعي سه جنبش فرعي مذهبي
  منجي خلقت: محيط زيست گرايي مسيحي در ايالات متحده
  منطقه انتقال انديشه: روحانيت آمريکايي در سن اضطراب
  موانع راي گيري مذهبي در انتخابات 1992: سال اونجليکال؟
  مواهب قدرت: نوشته هاي ربكا جكسن، تخيل شوم، پيرزن آواره
  موجود انساني: مسيح و معماي پسر انسان
  موردي براي مسيحيت ليبرال
  مورمونيسم و تجربه امريكايي
  ناآرامي در زمين؛ تضاد فرهنگي در ميان اقليت هاي منونيته امريكايي (فرقه‌اي از مسيحيان مخالف تعميد)
  نشانه‌هاي تغيير: تحول شهري در يك اجتماع زامبيايي
  نظريه نقش پذيري ساندن: مورد جان هنري نيومن و مرشد او
  نفوذ مذهبي و راي گيري كنگره براي سقط جنين
  نقش کليسا جماعت مركزي در ساخت جامعه مدني: موردي از متوديست در اجلاس عمومي سازمان ملل متحد در مورد همجنسگرايي
  نقشه‌هاي بهشت، نقشه‌هاي جهنم: ترور مذهبي به عنوان حافظه‌اي از فرقه‌پوريتان‌ها براي پادشاه استفان
  نيچه، خدا و يهوديان: نقد او از يهودي مسيحيت در ارتباط با افسانه نازي
  نيمکت‌هاي پر کليسا و محراب‌‌هاي خالي
  وجدان: ترقي و تعالي خويشتن
  وحشتي كه در شب فرا مي رسد: مطالعه تجربي و متمركز تهاجم فراطبيعي سنت
  وضعيت امريکا در دهه 1980: برخي از مشاهدات اضافي در مسائل اجتماعي اخلاقي
  وقتي که زمان بايد باشد نه بيشتر: اعتقاد به نبوت در فرهنگ آمريکايي مدرن
  ويژگي اضطراب و خداترسي دروني و بيروني (ظاهري و باطني)
  هبوط فيض الهي: جنگهاي صليبي شکست خورده مسيحيان
  هستي شناسي‌هاي مذهبي، فردگرايي و سياست در ايتاليا
  همبستگي‌هاي حمايتي براي كليساي الكترونيك
  همسر كتك خورده: مسيحيان چگونه با خشونت خانوادگي مواجه مي‌شوند؟
  همگرايي علمي و مذهبي در راستاي گونه شناسي محيط زيست گرايانه پژوهشي بر ساز و كارهاي علمي
  همه چيز براي همه افراد: مواجهه کليساي کاتوليک با بحرانهاي ايدز
  هنر و ناظر روم: تحول هنر از جهان کافر به دين مسيحيت
  هويت، ساختار و کنش ارتباطي در تصميم گيري کليسا
  الهه ويرجين: مطالعات در شرک و ريشه هاي مسيحي مريم باكره
  الهيات و جامعه سياسي
  هيچ جايي براي ايستادن: جاناتان اسميت به عنوان انسان شاد، مطالعه علمي دين زير گونه شاد
  يک مورد خاص از مشارکت‌هاي داوطلبانه؟ به سوي يک تئوري سازمان گروهي
  يك تئوري درباره وحيانيات
 • يهوديت
  آموزش ديني يهودى
  ادبيات کلاسيک يهوديت: يک کتاب درسي و خواننده
  ازدواجهاي يهودي - مسيحي و تغيير مذهب، 1971 و 1990
  اسرائيل، سرزمين غير ممكن
  اسطوره ماسادا: حافظه جمعي و اسطوره‌شناسي در اسرائيل
  امپراطوري و کشورهاى مشترک المنافع: پيامدهاي يکتاپرستي در عهد عتيق
  انتخاب‌هاي يهود: فرقه گرايي يهوديت آمريكايي
  بقاي مقدس: دين مدني يهوديان امريکايي
  بيگانه در وطن: هولوكاست، صهيونيسم و يهوديت امريكايي
  بين مقاومت و شهادت: فرقه شاهدان يهوه در رايش سوم
  پدر روانکاوي: ختنه، يهود ستيزي، همجنس‌گرايي و مبارزه با يهوديت فرويد
  تغييرات در تاثير اندازه جامعه يهودي روي گروه اوليه، دينداري و فعاليت اجتماعي يهودي - 1971 و 1990
  تمايلات ملي در قوم يهود
  جزئي از مردم: برگزيدگي و آييني در انديشه فلسفي يهودي
  جماعت يهوديان پراکنده جهاني: يك مقدمه
  جنبه هاي تبليغات مذهبي در يهوديت و مسيحيت اوليه
  جنبه‌هاي اسطوره اي فرايند خلق آدم در يهوديت و اسلام
  جنسيت و تجربه تغيير مذهب: مطالعه بازگشتگان به يهووديت سنتي جديد
  حکمت کليمي اوليه
  خاخام ها و کشيش ها: زنان از نظر کتاب و لباس
  خود معنوي در خويشاوندي: احساس يگانگي و ساخت معنويت در ميان فرزندان مدرن اعضاي
  دختران: زنان يهود برانسويل، بروكلين، 1940 1995
  درباره دين و سياست توسعه
  دينداري و مدرنيته سنتي: تکرار زمان در خانواده‌هاي اسرائيلي
  رفتار غير قهرمانانه: ظهور علاقه بجنس مخالف و اختراع مرد يهودي
  ريسندگي فانتزي : خاخام ها، جنسيت و تاريخچه
  زنان در جنبش سياه: جنسيت اسرائيلي چالش برانگيز و آيين سياسي اجتماعي
  سازمان‌هاي سري و مخفي اسپانيايي يهود
  شايستگي، تقليد و شهادت: جنبه‌هاي شيعي تفسير متا تاريخي در مورد قرباني ابراهيم از نقطه نظر يهودي،
  شايستگي، تقليد و شهادت: جنبه‌هاي شيعي تفسير متا تاريخي در مورد قرباني ابراهيم از نقطه نظر يهودي، مسيحي و سنت مسلمان سني مذهب
  شكايت منظم، شكايت هشيار، و دگرديسي: تغيير نمايشي سازمان در شاهدان يهوه (نام فرقه‌اي مذهبي)
  ظهور يهوديت
  عيد پنجاهه‌گرايي (پنجاه روز بعد از عيد فطير در يهوديت) پيامبرانه در شيلي: مطالعه موردي
  فراسوي متن: رهيافتي کل نگر به مناجات نامه
  فريا اشتارک در امريکا : شرق شناسي ، يهودستيزي و تبليغات سياسي
  كليساي ساحلي طلا و محله يهوديان: مسيحيت و فرهنگ در پروتستانتيزم خط اصلي
  كمدي وحي: بهشت گمشده و دوباره پيدا شده‌ي داستان‌هاي كتاب مقدس
  گذار از سنت: تشكيل هويت‌هاي فمينيستي يهود
  ماکس وبر و پرسش يهودي: يک مطالعه از نظرگاه اجتماعي جامعه شناسي
  مستعمرات قانوني: استعمار، صهيونيسم و حقوق اولطيه در قيمومت فلسطين
  مسيحي و سنت مسلمان سني مذهب موعودگرايي، صهيونيسم و راديکاليسم مذهبي يهودي
  مليت‌گرايي
  موسي مذهبي اساطيري كانادا: يافته‌هاي حاصل از برخي از سرشماري‌ها
  ميان عرفان و فلسفه: زبان صوفي تجربه مذهبي در يهودا ها لويز كوزاري
  ميراث و هلنيسم: بازسازي سنت يهودي
  نسل بعد: كودك و نوجوان يهودي
  نگرش‌هاي ترک مسلمان نسبت به يهودي، صهيونيسم و اسرائيل
  نيچه، خدا و يهوديان: نقد او از يهودي مسيحيت در ارتباط با افسانه نازي
  يهودي انقلابي، فرمانروايي و بحران: به سوي گشتالت جامعه‌شناختي
  يهوديت و اسلام
  يهوديت و مدرنيزاسون روي کيبوتز (مزرعه اشتراکى در اسرائيل) ديني
 • بودا
  اَدويتا وِيدانتا اوليه و بوديسم: زمينه گاوداپايا كاريكا ماهايانا
  استخوان‌ها، سنگ‌ها و راهبان بودايي: مجموعه مقالات در باستان‌شناسي، علم سنگ‌نوشته و متون بوديسم رهباني در هند
  اشكال بوديسم در آمريكا
  برخورد امريکا با بوديسم، 1844 – 1912: فرهنگ ويکتوريايي و محدوديت هاي اختلاف عقيده
  بوديسم در آمريكا
  بوديسم در عمل
  بوديسم متعهد: جنبش‌هاي آزاديبخش بودايي در آسيا
  بوديسم نيچيرن شوشو و سوکا گاکاي در امريکا
  بوديسم و اسلام: رويارويي‌هاي گذشته تا حال و دروس بين الادياني
  به سوي يک مكتب محيط گرايي بودايي
  پوچي الهي و پري تاريخي: گفت و گوي مسيحي يهودي بودايي با ماسائو آبه
  تجديد حيات بوديسم در هند: نمودهايي از جامعه شناسي بوديسم
  تجسم بودايي: منابع مناقشه در هند و تبت
  تمدن ژاپني: نگاهي تطبيقي
  جهان‌هاي خالي: فلسفه بوديست و تفسير بين فرهنگي
  چگونه قوها به درياچه ميشيگان آمدند: سازمان اجتماعي بوديست شيكاگو
  حکمت قديم در دنياي جديد: امريکايي شدن در دو معبد بودايي تراوادا مهاجر
  خنديدن تائو: مناظره ميان بوديسم و تائوئيسم چين مديويل
  ذن و هنر فلسفه پست مدرن: دو مسير رهايي از شيوه تصوري تفكر
  زنان در جاي پاهاي بودا: مبارزه براي آزادي در تريگاتا
  ستايش و ستيزه تحت سلطه استعماري: مورد هند جنوبي
  شفا برنز با آتش: تسهيلات تجربه در بوديسم تبتي
  عضويت بلند مدت و اصول جنسيتي راهبه هاي شيلو و راجنيش سانياسين
  نگهبانان بودا: مطالعه بوديسم در دوران استعمار
  هنگامي که بودا بودا نيست؟ نبرد هندو/بودايي روي بودگايا و تصور بودايش

 برگزیده سرفصل داده های پایگاه
 
تازه ها
 
پیوند ها