امروز : پنج شنبه 30 خرداد 1398  |   15 شوال 1440  |   Thursday, June 20, 2019
آخرین گزارش ها
 
آخرین گزارش های آماری
 
...
 • به روز رسانی بیش از 50 عنوان گزارش موضوعی توصیفی در موضوعات آموزش( عمومی، عالی)، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، بهداشت و درمان، ارتباطات، تامین اجتماعی
 • به روز رسانی داده های پردازش شده پایگاه ثبتی آماری استانی تا سال 1392 در فصول: آموزش، بهزیستی و تامین اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، آسیب های اجتماعی، فعالیت اقتصادی، ارتباطات، بهداشت و درمان.
 • افزودن عناوین جدید به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی در فصول فرهنگ، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی
 • افزودن داده های خام به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی
 • افزودن پیمایش وضعیت دینداری در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
 • افزودن پیمایش فرهنگ پوشش و حجاب در زندگی روزمره در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
 • افزودن پیمایش ارزش ها و نگرشها موج دوم

موضوعات اجتماعي

 • هويت
  آموزش ديني و هويت قومي: دلالتهايي براي کثرت گرايي قومي
  انجام مطالعات فرهنگي: داستان سوني والکمن
  بهائي: ساخت مذهبي يك هويت جهاني
  پنتكوستاليسم، هويت جمعي و فراملي گرايي در ميان السالوادورها و پروايي ها در ايالات متحده
  پيامبران صلح: صلح طلبي و هويت فرهنگي در اديان جديد ژاپن
  پيشداوري: روانشناسي اجتماعي آن
  پيشگويان مذهبي اهل بخش کاتوليک رهيافت‌هاي اجتماعي- سياسي: شيوه صميمانه، قرب به خداوند، تصويرسازي ذهني، و هويت مذهبي فردي/گروهي
  ييشگويان مذهبي اهل بخش کاتوليک رهيافت‌هاي اجتماعي-سياسي: شيوه صميمانه، قرب به خداوند، تصويرسازي ذهني، و هويت مذهبي فردي/گروهي
  تئوريزه کردن موزه‌ها– نماياندن هويت و تنوع در جهان در حال تغيير
  تاثير هويت مذهبي بر نگرش‌هاي سياسي: يک مقايسه بين المللي
  تعليم و تربيت، هويت و کنترل نمادين- تئوري، روش و نقد
  تلويزيون و تصور انعکاسي از خود، گفتگو در مورد مسائل مربوط به نوجوانان و هويت‌هاي چندگانه
  جامعه‌شناسي، محيط زيست‌گرايي، جهاني‌سازي: بازسازي جهاني
  جنبش عصر جديد
  جنسيت، هويت مذهبي و مشارکت نيروي کار
  جهاني‌سازي و جامعه جهاني
  الحاد نوين امريكايي؛ هويت هاي اجتماعي مشاركت جويان
  حفظ نظم و امر اجتماعي: سوالاتي درباره قدرت نمادين
  دختران و الهه‌ها: مطالعاتي از معالجه، هويت و قدرت دادن
  دعا همه چيز را نابود كرده است: مالكيت، قدرت و هويت در شهر اسلامي نيجر
  دگرگوني‌هاي جنسيتي
  دين، طبقه و هويت: دولت، کليساي کاتوليک و آموزش ايرلندي در انگليس
  رهاسازي جنوب: فرهنگ مذهبي و هويت نژادي در ميان باپتيست‌هاي جنوبي
  سوالات در مورد هويت فرهنگي
  شهر به مثابه متن: ساختن هويت دوبلين از طريق مباحثه روي عامل موثر توسعه شهر و حمل و نقل
  شهروندي، مهاجرت و تابعيت در اروپا
  طلاق والدين و تغيير هويت مذهبي
  غيبت مذهب مدني پان کانادين: چندگانگي, دوگانگي و تضاد در نمادهاي فرهنگ کانادايي
  فرهنگ و ساختار اجتماعي : هويت در ترکيه
  قدرت هويت پايان هزاره
  گذار از سنت: تشكيل هويت‌هاي فمينيستي يهود
  ماموريت يسوعيون به لاکوتا سو: مطالعه ‌كليساي اسقف بومي و مسيحي: صداهاي بومي در هويت مذهبي در ايالات متحده و کانادا
  مدرنيزاسيون، پست مدرنيزاسيون: فرهنگ، اقتصاد و تغيير سياسي
  مذهب در جنوب معاصر: تنوع فرهنگي، اجتماعي، و هويت
  مسيحي منونيت (فرقه‌اي‌ از مسيحيان ‌مخالف ‌تعميد): هويت و مدنيزاسيون
  مسيحيان همجنس‌گرا (زن و مرد): يكپارچگي هويت ديني در اعضاء و مشاركت كنندگان كليساي مثبت همجنس گرا
  ملي گرايي: حماقت و صميميت
  ملي‌گرايي
  موضوع بحث جهاني‌سازي: اقتصاد بين الملل و امکانات حکومت
  نقش دين در هويت جمعي جنبش نژادپرست سفيد
  ويژگي‌هاي شخصيتي كشيشان فرقه مسيحي متديست: مردان زن صفت و زنان مرد صفت؟
  هويت كاتوليك: دليل تعادل، ايمان، و پو
  هويت مذهبي آمريکا بومي: خدايان فراموش نشده
 • مسائل مرتبط با زنان
  انتفاع از مذهب در ميان زنان آمريکايي آفريقايي تبار آلوده به اچ آي وي
  تنفر از گناه/ دوست داشتن گناهكار، يا دوست داشتن متنفر؟ مذهب ذاتي و پاسخ‌هايي به سوء استفاده
  دينداري زنان در غرب مدرن
  اتکاي زنان به مردان: يک مطالعه موردي رهباني
  استقبال روح: ديدگاه زنان در مورد اميد، رستگاري و تحول
  اسطوره گرايي مذهبي و جهت گيري جنسيتي
  اصول اخلاقي زنان: شبكه زنان در مورمونيسم معاصر
  اقتصاد عشق در تعهدي مذهبي: عدم چرخش زنان از جنبش‌هاي مذهبي غير سنتي
  آنان او را پيشوا مي خوانند: يک نقش جديد براي زنان کاتوليک
  اينک آخرالزمان و پس از آن: راهنماي فمنيست براي پايان جهان
  باروري، طبقه و جنسيت در بريتانيا 1860 ـ 1940
  بازسازي ظهور مسيحيت : نقش زنان
  بيگانگان و زائرين: واعظان زن در آمريكا، 1740 ـ 1845
  پذيرش زن: مطالعاتي در روان شناسي و الهيات زنان
  تابع انضباط: اقتدار، جنسيت و توليد كانديد‌هايي براي انتخابات كليساي مقرر
  تحليلي مفهومي کاتوليسيزم و نگرشها به سقط جنين در اروپاي غربي
  تسلي مذهبي در ميان مردان و زنان: آيا مسائل سلامتي جستجو را تشويق مي‌كند؟
  تشريح الگوهاي شغل زنان؛ اشاراتي به کار مجدد
  تصاحب جنسيت: فعاليت زنان و مذهب سياسي در آسياي جنوبي
  تفسير کتاب مقدس فمينيستي: شکست قدرت نظري
  ‌توانمندسازي محدود زنان در کليساهاي معنوي سياه پوستان: يک حامل جايگزين نسبت به رهبر مذهبي
  توسعه جامعه‌شناسي براي قرن بيست و يكم: تئوري اولويت
  جنس، کشيش و قدرت: تشريح يک انتقاد
  جنسي از شريك زندگي
  جنسيت و سبک دستوري: چيزهايي که ديده نميشوند
  جنسيت، فرهنگ و سرمايه داري: زنان و بازسازي سنت اسلامي در روستاي سوداني
  خاخام ها و کشيش ها: زنان از نظر کتاب و لباس
  خشونت ديني و سقط جنين: پروژه جدعون
  خيال يك پادشاهي: زنان آمريكا، عفت جنسي، جنبش انديشه جديد 1875 ـ 1920
  دختران هرزه: فحشا و کليساي آزادي بخش در برزيل
  دختران: زنان يهود برانسويل، بروكلين، 1940ـ 1995
  در جايي كه آرام صحبت مي‌شود: فمنيسم،‌تئوري اجتماعي و دين
  در گفتاري مشابه يا متفاوت؟ جنسيت و روحانيون
  دسترسي زنان به مقامات ارشد: بررسي تاثير مذهب
  دگرگوني‌هاي جنسيتي
  دوشيزگان صدمه ديده: دکترين مذهب‌كاتوليكي‌رايج در ايتاليا پس از قرن پانزدهمين
  زنان به عنوان کارشناسان شعائر مذهبي
  زنان در اسلام: تساوي حقوق، برابري و تحقيقي براي نظم طبيعي
  زنان در انجمن مذهبي: پذيرش و مقاومت
  زنان در جنبش سياه: جنسيت اسرائيلي چالش برانگيز و آيين سياسي اجتماعي
  زنان در روسيه و اکراين
  زنان روحاني: يك فراخواني شغلي دشوار
  زنان مسيحي اوليه و نظر کافران: قدرت زن هيستريايي
  زنان و دين: تغيير شكل نقش‌هاي رهبري
  ساخت اجتماعي نقش رهبري جديد: پيشوايان زن کاتوليک
  سفرهاي سودايي: چرا زنان موفق به يك آيين مذهبي مي‌پيوندند؟
  سهمش از نعمتهاي خداداد: دين زنان در ميان غير مسيحي، يهوديان و مسيحيان در جهان يوناني رومي
  شعائر مذهبي و شعائر سکولار: مدلهاي نفوذ زايمان در بافت مدرن اسرائيل
  صداي محبت: زنان کاتوليک جديد در اروپا
  عضويت بلند مدت و اصول جنسيتي راهبه‌هاي شيلو و راجنيش سانياسين
  فعاليت ديني در بين مادران نوجوان مجرد: منبع حمايت احساسي
  فمينيسم و دين: مقدمه
  قانون کتي: زن گرايي و روح اجتماع سياه
  كار، خانواده و مشاركت مذهبي براي مردان و زنان
  گذار از سنت: تشكيل هويت‌هاي فمينيستي يهود
  مادر قلب من،‌دختر روياهايم: كالي و يوما در شعر عاشقانه بنگال
  مساله کليدي کار زنان: ناهمگني زنانه و قطبي شدن شغل زنان
  مكاشفه خواب و خيال: هفده سال با زنان روستاي يوكتان
  ملاحظه‌اي قانوني
  منابع، نژاد، و دسته‌هاي رهبري زنان در ايالات متحده
  مهمان‌هايي در خانه خودشان: زنان واتيکان دوم
  نهادهاي مذهبي و رهبري زنان: نقش تازه در داخل جريان اصلي
  الهه متجلي: خرافات فمينيست و الهيات زن
  وابستگي اقتصادي زنان متاهل در هلند 1979 – 1991
  ويژگي‌هاي شخصيتي كشيشان فرقه مسيحي متديست: مردان زن صفت و زنان مرد صفت؟
 • آسيب‌هاي اجتماعي ـ سياسي
  آزادي براي همه؛ آزادي مذهب در ايالات متحده
  آزادي زندانيان: تحليل تاريخي اجتماعي از تجربه زندان هلند
  آگوستين و سياست به عنوان ميل به جهان
  ارتش صالح، انگيزه مقدس: توهم آخرالزمان و جنگ مدني
  از اسلام سياهان تا بيلالين (فرقه‌اي از اسلام مدرن) تكامل يك جنبش
  اسلام و تروريسم: نمايش مسلمان لبنان در 11 سپتامبر
  اسلام و مسائل اقتصادي اجتماعي مدرن
  اسلام و ملي‌گرايي عربي
  اقتصاد خلسه: تانترا، رازداري، و قدرت در بنگال مستعمراتي
  اقتصاد خلسه: تانترا، رازداري، و قدرت در بنگال مستعمراتي
  اقدام متهورانه اهل جنوب: عملكرد جماعات اونجليكال ملي در جنوب آمريكا قبل از جنگ‌هاي داخلي
  انديشه اجتماعي راديكال پل تيليش
  اينک آخرالزمان و پس از آن: راهنماي فمنيست براي پايان جهان
  بحث‌هاي مشاوره: مشاوره ايدز به صورت کنش متقابل نمادين
  بحران‌هاي حاد و اطمينان بخشي رسانه
  براي خدا و نژاد؛ رهبري مذهبي و سياسي اسقف آمز جيمز واكر
  بنياد گرايي و جنسيت
  پرتاب سنگ: روسپيگري و آزادي در آسيا و ايالات متحده
  تاملي بر جامعه‌شناسي و خداشناسي
  تحليلي مفهومي کاتوليسيزم و نگرشها به سقط جنين در اروپاي غربي
  ترس بنيادين: اروپاي ميانه رو و ظهور اسلام گرايي
  تصاحب جنسيت: فعاليت زنان و مذهب سياسي در آسياي جنوبي
  تصور سلاح‌هاي هسته اي: هيروشيما، روز قيامت و نابودي دانش آموزان مدرسه ايچيجو
  تضاد سياست مذهبي در اندونزي
  جنبش اسلامي در مقابل آزادي ملي
  جنبش‌هاي ديني جديد و تغيير اجتماعي سريع
  جنوب و شمال در مذهب آمريكايي
  جهان سياسي روحانيت
  چالش‌هاي تكثرگرايي: كليسا و دولت در پنج كشور دموكراتيك
  چگونگي آخرالزمان؟ جنبش‌هاي بابتيست طي انقلاب انگليس
  حضور، اقتدار، ستايش
  خشونت ديني و سقط جنين: پروژه جدعون
  خودمختاري و دموکراسي در يک سازمان مستقل استبدادي: موضوع کليساي کاتوليک روم
  خيانت پل: دين و نسل کشي در بوسني
  دختران هرزه: فحشا و کليساي آزادي بخش در برزيل
  درگيري مذهبي و خشونت خانگي در ميان زوج‌هاي آمريكايي
  دينداران اتحاد جماهير شوروي: بخش مذهبي خلق
  دينداري فردي، اجتماع اخلاقي و رفتار مصرف كنندگان مواد مخدر
  زبان، كاريزما و خلاقيت: حيات مناسكي يك جنبش مذهبي
  زمينه اخلاقي دموكراسي بين‌المللي
  زنان مسيحي اوليه و نظر کافران: قدرت زن هيستريايي
  ساختن مذهب: گفتاري بر خود بنيادگرايي مذهبي و تدابير دوري از موطن
  ستايش و ستيزه تحت سلطه استعماري: مورد هند جنوبي
  فعاليت‌هاي سياسي روحاني مصلح در ايالات متحده و اسكاتلند
  فمينيسم و دين: مقدمه
  قدرت، سياست و پنتيكاستال‌ها در آمريكاي لاتين
  قوانين، مرزها و دادگاه‌ها: برخي مسائل در مورد جامعه‌شناسي انحرافات نودورکيمي
  كاتوليك‌هاي چين: اندوه و اميد براي ظهور جامعه مدني
  گردش بخت: يك تبيين از برتري حقوق مسيحيان در گفتمان سياسي آمريكايي
  گرسنه وحشي: ريشه هاي اوليه از اعتياد مدرن
  ماكس وبر: مروري بر سرمايه داري، ديوانسالاري و مذهب
  مذاهب جايگزين: كنترل دولتي و پيشنهاد اصلاحي اوليه
  مساله لاينحل دموکراسي: دين، اصلاح و نظم اجتماعي در کانکتيکات ريور
  مسيحيت راست گرا و انتخابات رياست جمهوري 1980
  مفهوم زن: جلد 2، اصلاح بشريت اوليه
  نيکي كدي: جنبش پاکستان عليه اسلاميزه كردن
  وجود اجتماعي: ماوراء، ماركسيسم و علوم اجتماعي
  وضعيت امريکا در دهه 1980: برخي از مشاهدات اضافي در مسائل اجتماعي اخلاقي
  وضعيت زندان‌هاي ما
  همسر كتك خورده: مسيحيان چگونه با خشونت خانوادگي مواجه مي‌شوند؟
  يك التزام جديد: انديشه سياسي اونجليكال
 • سازمان و تشكيلات ديني
  ارزيابي تقاضاهاي تحميلي و پيامدهاي آن بر كشيشان كليساهاي آزاد محلي:‌ گزارشي از فهرست مطالبات
  افريقا
  ايمان در عمل: منابع دين براي موفقيت سياسي در سه دسته
  ايمان و تعهد به فقرا: تمايل به علوم الهي و حمايت براي اقدامات مساعدت دولت
  تشكيلات فرقه‌اي آمريكايي: ديدگاهي جامعه شناختي
  جامعه و دين ژاپني: پارادايم هاي ساختار و تغيير
  چگونه قوها به درياچه ميشيگان آمدند: سازمان اجتماعي بوديست شيكاگو
  چگونه گروه‌هاي مذهبي بخشش را ترويج مي‌كنند: يك مطالعه ملي
  چه كسي فعاليت‌هاي كليسا را كنترل مي‌كند؟ اثرات سازماندهي بر حدود و ثغور قدرتمداري
  حضور، اقتدار، ستايش
  خطابه‌هاي جمعي؛ ملاحظات و تبيين‌هايي پيرامون بكارگيري روحانيون در كليساهاي پروتستان
  خودمختاري و دموکراسي در يک سازمان مستقل استبدادي: موضوع کليساي کاتوليک روم
  دانش، گناه و كمالجويي: سياست‌هاي جناب كشيش مون و يكسان سازي كليسا
  دين و سياست در آمريكاي لاتين: كليساي كاتوليك در ونزوئلا و كلمبيا
  رقابت مذهبي، ساخت اجتماع و دموکراسي در امريکاي لاتين: سازمانهاي مذهبي محلي در ونزئلا
  زنان روحاني: يك فراخواني شغلي دشوار
  سازمان يابي شاخه اصلي چپ در كلان‌شهر نشويل
  سرمايه گذاري آمريكايي مذهب
  سهم خواهي: واكنش‌هايي به پايان دوره‌اي ديگر
  شركت‌هاي مقدس: ابعاد سازماني دين و ابعاد مذهبي سازمان‌ها
  شهرگرايي، توسعه كلان‌شهر و سياست‌هاي هويتي: ملاحظات روان‌شناسي اجتماعي پيرامون
  عضويت بلند مدت و اصول جنسيتي راهبه هاي شيلو و راجنيش سانياسين
  فرصت آغازين واعظان: ظهور قدرت تبليغات تلويزيوني مسيحيت
  قدرت پاپي: مطالعه‌اي پيرامون كنترل واتيكان بر اتصاب بزرگان كاتوليك
  کليسا و سازمان: بررسي الهياتي و جامعه شناختي
  کنترل اجتماعي و تعصب مذهبي: مطالعه تناقضات سازماني
  كشمكش در كليسا: تحليل شبكه اجتماعي از يك جماعت انجليكن
  كشيشان
  كشيشان، جنگاوران و اغنام: مطالعه‌اي پيرامون اكولوژي اديان
  كليساي كاتوليك و خويشتن‌هاي سازماني: دلالت‌هايي بر تغييرات سازماني
  مستعمره اونجليسم: مطالعه‌اي اجتماعي تاريخي از هيأت‌هاي اعزامي تبليعي به مناطق كشاورزنشين شرق
  مقدمه فرترس براي تاريخ كليساي سياه
  منبر مقدس؛ سياست‌هاي روحانيت پروتستان
 • آموزش ديني
  آموزش اجتماعي و اختلال عصبي: سه دلالت مفروضاتي براي تئوري آموزش ديني
  آموزش ديني
  آموزش ديني براي حکومت دموکراتيک جديد
  آموزش ديني در برزيل
  آموزش ديني در بيست و پنج سال اخير
  آموزش ديني در حکومت دموکراتيک
  آموزش ديني در دانشگاه
  آموزش ديني در دانشگاه هاي دولتي
  آموزش ديني در مدارس
  آموزش ديني و وظيفه اجتماعي
  آموزش ديني و هويت قومي: دلالتهايي براي کثرت گرايي قومي
  آموزش ديني يهودي
  آموزش متخصصان ديني براي هندوئيسم فراملي: مرکز آموزش سامينارايان سادو
  آيا مطالعه کتاب مقدس مساوي است با آموزش ديني
  اثر متقابل ميان حزب كمونيست و واتيكان بر تعليم رهبران كليسا در بيتريس لئونگ چين
  اصول آموزش ديني
  الهيات در آموزش ديني
  پيش فرض‌هاي آموزش ديني دين و فرهنگ
  پيش فرض‌هاي الهياتي آموزش ديني
  تجديد نظري در مدلهاي اخير براي بهبود آموزش در کشورهاي در حال توسعه
  توسعه تفکر ديني در دوره نوجواني: آزمون تئوري هاي گلدمن
  جهاني شدن آموزش الاهيات
  چشم اندازي در آموزش ديني
  چشم اندازي در آموزش ديني
  چهار اصل اساسي آموزش ديني
  حکومت محافظه کار و حمايت از نهادهاي ديني: آموزش ديني در مدارس انگليسي
  دانشگاه و آموزش ديني
  سياست‌هاي فرهنگي و آموزش ديني حرفه‌اي: نمونه‌اي از ترکيه
  صلاحيت گرايي در تمامي عقايد: آموزش روحاني و قشربندي در فرقه‌هاي پروتستان
  صور آينده آموزش ديني
  علم و آموزش ديني
  فاشيزم و تدريس مذهبي در مدارس ايتاليايي
  فاشيزم و تدريس مذهبي در مدارس ايتاليايي
  فلسفه و آموزش ديني
  کتاب هاي آموزش ديني
  کتاب هايي براي آموزش ديني
  کليسا در آموزش ديني
  مدارس کاتوليک: گنجايش دانش آموزان غير کاتوليک
  مذهب در آموزش: در دفاع از سنت
  مطالعه آموزش ديني
  معلمان، آموزش و پرورش و فرايند آموزش ديني
  مفهوم سازي متفاوت اهداف آموزش ديني و ادره جوانان در شش حوزه
  منابع جديد براي آموزش ديني
  منابع متفاوت براي آموزش ديني
  منابعي براي آموزش ديني
  مواد آموزش ديني
  نفوذ اجتماعي و عوامل علوم الهياتي وابسته به اهداف آموزش ديني
  نيروهاي جديد در آموزش ديني
 • تغييرات اجتماعي
  ارابه مقدس کاتوليک در خيابان پنجم: تاثير مهاجرين پورتوريکو بر قلمرو مذهبى اسقف اعظم نيويورک
  بازسازي مردان: يونگ، روحانيت و تغيير اجتماعي
  بعد از مسيحيت
  پيري و تضادهاي نسلي: پاسخي به سارا اروين
  تحول دين آمريكايي: حكايت بيداري قرن بيستم
  تعريف تضاد و سياست: تحليل گفتگو استراتژي‌هاي چارچوب کنشگران رقابتي در محل مشارکتي جديد
  تفاوت صوري: قوم‌نگاري و روابط توليد فکري
  توسعه جامعه‌شناسي براي قرن بيست و يكم: تئوري اولويت
  جامعه‌شناسي قريحه
  جداسازي و يکپارچگي اجتماعي
  خشونت و تمدن: مقدمه‌اي بر اثر نوربرت الياس
  سرمايه شبکه: مهاجرت از هنگ کنگ
  مدرنيزاسيون، پست مدرنيزاسيون: فرهنگ، اقتصاد و تغيير سياسي
  مقدمه‌اي بر جامعه ژاپن
  وقتي كه كليسا مبدل به تئاتر مي‌شود: تحول معماري ايونجيلي و پرستش در آمريكاي قرن نوزدهم
  ويژگي تغيير جامعه انگليس در طول سال‌هاي 1920 تا 1980

 برگزیده سرفصل داده های پایگاه
 
تازه ها
 
پیوند ها