امروز : پنج شنبه 30 خرداد 1398  |   15 شوال 1440  |   Thursday, June 20, 2019
آخرین گزارش ها
 
آخرین گزارش های آماری
 
...
  • به روز رسانی بیش از 50 عنوان گزارش موضوعی توصیفی در موضوعات آموزش( عمومی، عالی)، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، بهداشت و درمان، ارتباطات، تامین اجتماعی
  • به روز رسانی داده های پردازش شده پایگاه ثبتی آماری استانی تا سال 1392 در فصول: آموزش، بهزیستی و تامین اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، آسیب های اجتماعی، فعالیت اقتصادی، ارتباطات، بهداشت و درمان.
  • افزودن عناوین جدید به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی در فصول فرهنگ، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی
  • افزودن داده های خام به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی
  • افزودن پیمایش وضعیت دینداری در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
  • افزودن پیمایش فرهنگ پوشش و حجاب در زندگی روزمره در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
  • افزودن پیمایش ارزش ها و نگرشها موج دوم

 اطلس پيمايش ملي

ارزش‌ها و نگرش‌هاي ايرانيان،موج اول،1379

شناخت وضعيت موجود فرهنگ بر اساس شاخص‌هاي دقيق، نخستين و ضروري‌ترين گام در سياست‌گذاري و برنامه ريزي در اين حوزه به شمار مي‌آيد. قانون‌گذار با درك اهميت اين موضوع، در ماده‌ي 162 قانون برنامه‌ي سوم توسعه انجام سه طرح پژوهشي ملي را به تصويب رساند. اين ماده در برنامه‌ي چهارم نيز عيناً تثبيت شد. مطابق اين قانون براي شناخت وضعيت فرهنگي جامعه، سه طرح ملي با هدف شناخت ارزش‌ها و نگرش‌ها، رفتارهاي فرهنگي و فضاهاي فرهنگي به صورت منظم و در فاصله‌ي زماني يك و دو ساله در دستور كار قرار گرفت. بدين منظور مركزي با عنوان دفتر طرح‌هاي ملي در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي انجام اين طرح‌ها تعريف شد و سه طرح ملي «ارزش‌ها و نگرش‌هاي ايرانيان»، «رفتارهاي فرهنگي ايرانيان» و «فضاهاي فرهنگي ايران» در دستور كار قرار گرفت.
نخستين موج پيمايش «ارزش‌ها و نگرش‌هاي ايرانيان» در سال 1379 انجام و در سال 1380 نتايج آن منتشر شد. وي‍ژگي موج اول اين بود كه گزارش آن در 28 شهر مركز استان كشور در 28 مجلد به صورت مستقل براي هر استان و گزارش كل كشور در يك مجلد منتشر شد. موج دوم اين پيمايش با نمونه‌ي ملي (نه استاني) در سال 1382 انجام و منتشر شد كه گزارش آن محدود به گزارش كل كشور در يك مجلد است. اين پيمايش‌ها به دليل ويژگي ملي بودن آن علي‌رغم برخي كاستي‌ها، اطلاعات بسيار خوبي را از ارزش‌ها و نگرش‌هاي فرهنگي و اجتماعي و تحولات آن در جامعه‌ي ايران در اختيار سياست‌گزاران، مديران، و كارشناسان اين حوزه‌ها قرار مي‌دهد.
بر اين اساس در بخش پايگاه داده‌هاي فرهنگي- ديني اين مركز بر آن شديم كه اطلس داده‌هاي موج اول پيمايش به صورت جداول و نقشه‌ها به تفكيك استان تهيه، تنظيم و ارائه گردد. اين اطلس شامل 9 بخش و 101 نقشه است. شايان ذكر است كه به دليل عدم ارائه‌ي گزارش استاني در موج دوم پيمايش امكان توليد چنين خروجي وجود ندارد. به هر حال با ترسيم وضع موجود در قالب نقشه و اطلس امكان مقايسه‌ي بصري براي مديران و كارشناسان فراهم مي‌گردد. اميد است توليد اين گزارش‌ها بتواند زمينه را براي بحث و تدقيق بيشتر درباره‌ي مسايل فرهنگي فراهم كند و به نظام تصميم سازي و مديريت كشور خدمت كند.
 
 

 

 برگزیده سرفصل داده های پایگاه
 
تازه ها
 
پیوند ها