امروز : پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398  |   18 شعبان 1440  |   Thursday, April 25, 2019
آخرین گزارش ها
 
آخرین گزارش های آماری
 
...
  • به روز رسانی بیش از 50 عنوان گزارش موضوعی توصیفی در موضوعات آموزش( عمومی، عالی)، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، بهداشت و درمان، ارتباطات، تامین اجتماعی
  • به روز رسانی داده های پردازش شده پایگاه ثبتی آماری استانی تا سال 1392 در فصول: آموزش، بهزیستی و تامین اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، آسیب های اجتماعی، فعالیت اقتصادی، ارتباطات، بهداشت و درمان.
  • افزودن عناوین جدید به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی در فصول فرهنگ، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی
  • افزودن داده های خام به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی
  • افزودن پیمایش وضعیت دینداری در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
  • افزودن پیمایش فرهنگ پوشش و حجاب در زندگی روزمره در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
  • افزودن پیمایش ارزش ها و نگرشها موج دوموضعیت دادگاه‌های انقلاب کشور به تفکیک استان طی سال‌های 89-1375

1394/12/10

اين گزارش بر مبناي ميزان دادگاه‌هاي انقلاب كشور طي سال‌هاي 89-1375 تنظيم گرديده است. بر روي اطلاعاتي كه در مورد اين شاخص موجود بوده دو گونه كار صورت گرفته:

گونه اول: شامل توصيفي از اين داده‌ها و اطلاعات است.

گونه دوم: گروه‌بندی مبتني بر ميانگين ميزان دادگاه‌هاي انقلاب در استان‌ها مي‌باشد.‌

با توجه به ميزان اين شاخص در كشور، استان‌ها براي مشخص شدن وضعيت نسبي‌شان به سه گروه تقسيم شده‌اند:

گروه اول:

گروه اول كه ميانگين آن برابر با 28/0 شعبه به ازای هر صدهزار نفر است، شامل استان‌هايي مي‌باشد كه ميزان آن‌ها در قياس با ميزان كل كشور در حد پايين‌تري قرار گرفته است. اين امر نشان‌گر بحراني بودن وضعيت اين استان‌ها در شاخص موردنظر است. در اين گروه 4 استان قرار گرفته كه استان‌ قزوين با 29/0 شعبه و استان آذربايجان‌غربي با 26/0 شعبه به ترتيب بيش‌ترين و كم‌ترين ميانگين ميزان دادگاه‌هاي انقلاب را داشته كه اختلاف ميانگين آن‌ها برابر با 03/0 شعبه در هر صدهزار نفر مي‌باشد. اين امر بيان‌گر آن است كه دامنه تغييرات ميانگين ميزان اين گروه نسبت به دو گروه ديگر بسيار كم بوده است.

گروه دوم:

اين گروه كه ميانگين آن برابر با 40/0 شعبه به ازای هر صدهزار نفر است، استان‌هایي را شامل مي‌گردد كه ميزان آن‌ها نزديك به ميزان كل كشور مي‌باشد. در اين گروه 20 استان قرار گرفته كه استان‌هاي سمنان، همدان و فارس با 50/0 شعبه بيش‌ترين و استان‌هاي تهران، كردستان، چهارمحال‌وبختياري و اردبيل با 32/0 شعبه كم‌ترين ميانگين ميزان دادگاه‌هاي انقلاب را داشته‌ كه اختلاف ميانگين آن‌ها برابر با 18/0 شعبه در هر صدهزار نفر مي‌باشد. اين امر بيان‌گر آن است كه دامنه تغييرات ميانگين ميزان اين گروه نسبت به دو گروه ديگر نسبتاً زياد بوده است.

گروه سوم:

ميانگين اين گروه برابر با 68/0 شعبه به ازای هر صدهزار نفر است كه نشان مي‌دهد ميزان اين گروه بالاتر از ميزان کل كشور است. از 4 استاني كه در اين گروه قرار گرفته، استان هرمزگان با 85/0 شعبه و استان‌ سيستان‌‌وبلوچستان با 57/0 شعبه به ترتيب بيش‌ترين و كم‌ترين ميانگين ميزان دادگاه‌های انقلاب را داشته‌ كه اختلاف ميانگين آن‌ها برابر با 28/0 شعبه در هر صدهزار نفر مي‌باشد. اين امر بيان‌گر آن است كه دامنه تغييرات ميانگين ميزان اين گروه نسبت به دو گروه ديگر زياد بوده است.

يافته‌هاي اين بررسي توصيفي حاكي از آن است كه روند ميزان دادگاه‌هاي انقلاب در كشور طي بازه 15 ساله، با نوساناتي همراه بوده است. ميزان از 36/0 شعبه در سال 1375 به 47/0 شعبه در هر صدهزار نفر در سال 1389 رسيده است. بيش‌ترين افزايش ميزان كشور طي سال‌هاي 89-1388 مشاهده مي‌شود؛ به‌طوري‌كه ميزان از 39/0 شعبه به 47/0 شعبه در هر صدهزار نفر رسيده است. هم‌چنين بررسي ساليانه ميزان دادگاه‌هاي انقلاب كشور نشان مي‌دهد كه اين شاخص در سال 1389 با 47/0 شعبه بيش‌ترين و در سال 1380 با 34/0 شعبه كم‌ترين ميزان را داشته است. در راستاي تغييرات كل كشور و طي سال‌هاي مورد بررسي، استان هرمزگان بيش‌ترين و استان آذربايجان‌غربي كم‌ترين ميزان دادگاه‌هاي انقلاب را داشته است. هم‌چنين مقايسه ميزان سال‌هاي ابتدايي و انتهايي بازه نشان مي‌دهد كه اين ميزان در بيش‌تر استان‌ها افزايش داشته و استان يزد با 76/0 شعبه بيش‌ترين افزايش ميزان را داشته است.برگزیده سرفصل داده های پایگاه
 
تازه ها
 
پیوند ها