امروز : پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398  |   18 شعبان 1440  |   Thursday, April 25, 2019
آخرین گزارش ها
 
آخرین گزارش های آماری
 
...
  • به روز رسانی بیش از 50 عنوان گزارش موضوعی توصیفی در موضوعات آموزش( عمومی، عالی)، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، بهداشت و درمان، ارتباطات، تامین اجتماعی
  • به روز رسانی داده های پردازش شده پایگاه ثبتی آماری استانی تا سال 1392 در فصول: آموزش، بهزیستی و تامین اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، آسیب های اجتماعی، فعالیت اقتصادی، ارتباطات، بهداشت و درمان.
  • افزودن عناوین جدید به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی در فصول فرهنگ، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی
  • افزودن داده های خام به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی
  • افزودن پیمایش وضعیت دینداری در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
  • افزودن پیمایش فرهنگ پوشش و حجاب در زندگی روزمره در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
  • افزودن پیمایش ارزش ها و نگرشها موج دوموضعیت دادگاه‌های عمومی کشور به تفکیک استان طی سال‌های 89-1375

1394/12/10

اين گزارش بر مبناي ميزان دادگاه‌هاي عمومي كشور طي سال‌هاي 89-1375 تنظيم گرديده است. بر روي اطلاعاتي كه در مورد اين شاخص موجود بوده دو گونه كار صورت گرفته:

گونه اول: شامل توصيفي از اين داده‌ها و اطلاعات است.

گونه دوم: گروه‌بندي مبتني بر ميانگين ميزان دادگاه‌هاي عمومي در استان‌ها مي‌باشد.

با توجه به ميزان اين شاخص دركشور، استان‌ها براي مشخص شدن وضعيت نسبي‌شان به سه گروه تقسيم شده‌اند:

گروه اول:

گروه اول كه ميانگين آن برابر با 9/2 شعبه به ازای هر صدهزار نفر است، شامل استان‌هايي مي‌باشد كه ميزان آن‌ها در قياس با ميزان كل كشور در حد پايين‌تري قرارگرفته است. اين امر نشان‌گر بحراني بودن وضعيت اين استان‌ها در شاخص مورد نظر است. از 6 استاني كه در اين گروه قرار گرفته، استان‌هاي فارس و هرمزگان با 3/3 شعبه بيش‌ترين و استان سيستان‌‌وبلوچستان با 9/1 شعبه كم‌ترين ميانگين ميزان دادگاه‌هاي عمومي را داشته كه اختلاف ميانگين آن‌ها برابر با 4/1 شعبه در هر صدهزار نفر مي‌باشد. اين امر بيان‌گر آن است كه دامنه تغييرات ميانگين ميزان اين گروه برابر با اين دامنه تغييرات در گروه دوم بوده است.

گروه دوم:

اين گروه كه ميانگين آن برابر با 0/4 شعبه به ازای هر صدهزار نفر است، استان‌هایي را شامل مي‌گردد كه ميزان آن‌ها نزديك به ميزان كل كشور مي‌باشد. از 20 استاني كه در اين گروه قرار گرفته، استان‌ ايلام با 8/4 شعبه و استان خراسان با 4/3 شعبه به ترتيب بيش‌ترين و كم‌ترين ميانگين ميزان دادگاه‌هاي عمومي را داشته‌ كه اختلاف ميانگين آن‌ها برابر با 4/1 شعبه در هر صدهزار نفر مي‌باشد. اين امر بيان‌گر آن است كه دامنه تغييرات ميانگين ميزان اين گروه برابر با اين دامنه تغييرات در گروه اول بوده است.

گروه سوم:

ميانگين اين گروه برابر با 3/5 شعبه به ازای هر صدهزار نفر است كه نشان مي‌دهد ميزان اين گروه بالاتر از ميزان کل كشور است. از 2 استاني كه در اين گروه قرار گرفته‌، ميانگين ميزان استان سمنان برابر با 5/5 و ميانگين ميزان استان مازندران برابر با 0/5 شعبه بوده كه اختلاف ميانگين آن‌ها برابر با 5/0 شعبه در هر صدهزار نفر مي‌باشد. اين امر بيان‌گر آن است كه دامنه تغييرات ميانگين ميزان اين گروه نسبت به دو گروه ديگر بسيار كم بوده است.

يافته‌هاي اين بررسي توصيفي حاكي از آن است كه روند ميزان دادگاه‌هاي عمومي در كشور طي بازه 15 ساله با نوساناتي همراه بوده است. ميزان از 5/3 شعبه در سال 1375 به 1/3 شعبه در هر صدهزار نفر در سال 1389 رسیده است. بیش‌ترین كاهش میزان کشور طي سال‌های
84-1383 مشاهده مي‌شود؛ به‌طوري‌كه میزان از 5/4 شعبه به 1/3 شعبه در هر صدهزار نفر رسيده است. هم‌چنين بررسي ساليانه ميزان دادگاه‌هاي عمومي كشور نشان مي‌دهد كه اين شاخص در سال1383 با 5/4 شعبه بيش‌ترين و در سال 1385 با 9/2 شعبه كم‌ترين ميزان را داشته است. در راستاي تغييرات كل كشور و طي سال‌هاي مورد بررسي، استان سمنان بيش‌ترين و استان سيستان‌وبلوچستان كم‌ترين ميزان دادگاه‌هاي عمومي را داشته است. هم‌چنین مقايسه ميزان سال‌هاي ابتدايي و انتهايي بازه نشان مي‌دهد كه اين ميزان در 15 استان كاهش داشته، در استان‌هاي يزد، گيلان و ايلام تغييري نداشته و در ساير استان‌ها افزايش ميزان مشاهده مي‌شود. استان زنجان با 7/1 شعبه بيش‌ترين كاهش ميزان را داشته است.برگزیده سرفصل داده های پایگاه
 
تازه ها
 
پیوند ها