امروز : پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398  |   18 شعبان 1440  |   Thursday, April 25, 2019
آخرین گزارش ها
 
آخرین گزارش های آماری
 
...
  • به روز رسانی بیش از 50 عنوان گزارش موضوعی توصیفی در موضوعات آموزش( عمومی، عالی)، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، بهداشت و درمان، ارتباطات، تامین اجتماعی
  • به روز رسانی داده های پردازش شده پایگاه ثبتی آماری استانی تا سال 1392 در فصول: آموزش، بهزیستی و تامین اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، آسیب های اجتماعی، فعالیت اقتصادی، ارتباطات، بهداشت و درمان.
  • افزودن عناوین جدید به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی در فصول فرهنگ، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی
  • افزودن داده های خام به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی
  • افزودن پیمایش وضعیت دینداری در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
  • افزودن پیمایش فرهنگ پوشش و حجاب در زندگی روزمره در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
  • افزودن پیمایش ارزش ها و نگرشها موج دومتحلیل آماره‌های شاخص‌های ثبتی بخش بهداشت و درمان

1392/01/20

تقریباً در مورد تمامی شاخص‌های ثبتی مورد مطالعه در این گزارش پس از نوساناتی که از سال 1375 تا حدود سال‌های 1380 و 1381  وجود داشته، با روند صعودی و رو به افزایش، این شاخص‌های مورد مطالعه روندی رو به بهبود داشته است. لیکن دریافت این مطلب که تا رسیدن به وضعیت مطلوب چقدر فاصله داریم، نیاز به بررسی و پژوهش‌هایی است که در حیطه‌ی این گزارش نمی‌گنجد به هر حال با توجه به نامتقارن بودن اکثر داده‌‌ها از یک سو و نوساناتی که در روند شاخص‌های مورد مطالعه وجود داشته، این نکته را درمی‌یابیم که علی‌رغم بهبود شاخص‌های بهداشتی در کشور، طی این سال‌ها برنامه مدون و دقیقی که طبق برنامه زمانی مشخص به رشد و توسعه شاخص‌های بهداشتی رسیده باشیم، وجود نداشته و مدیریت فرآیند شاخص‌های بهداشتی از قائده منطقی و از پیش تعیین شده مبتنی بر زمان و سرزمین برخوردار نبوده است.

در بحث پزشکان (عمومی، متخصص و سایر پزشکان) علی رغم افزایش میزان آنها در کشور، از یک طرف هنوز با کمبود پزشک در مناطق محروم و از طرف دیگر پدیده بیکاری پزشکان در جامعه مواجهیم که این امر لزوم توجه دست‌اندرکاران به مدیریت  تمرکززدایی از کلانشهرها و اعزام پزشکان به مناطق محروم و ایجاد انگیزه‌های لازم در این خصوص را می‌طلبد.

در بررسی وضعیت بهداشت و درمان کشور از نظر استانی می‌توان گفت استان‌های یزد و سمنان در میان سایر استان‌های کشور از نظر شاخص‌های ثبتی مورد مطالعه، همواره بیشترین میزان را به خود اختصاص داده‌اند. در مقابل استان تهران از نظر مراکز بهداشتی و درمانی و خانه‌های بهداشت در مقایسه با سایر استان‌های کشور دارای کمترین میزان بوده است. با توجه به اینکه شهر تهران پایتخت بوده و بیشتر امکانات در این شهر متمرکز شده احتمالاً محرومیت، بیشتر در روستاها و سایر شهرهای تابع استان تهران وجود دارد که این مسئله خود نیاز به بررسی‌های دقیقتر در این زمینه را روشن می‌سازد.

 برگزیده سرفصل داده های پایگاه
 
تازه ها
 
پیوند ها